Quantcast
Connect with us

ΚΑΒΑΛΑ

Το Μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου από τον Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο

Δείτε το μήνυμα του Μητροπολίτη Στεφάνου :

«Ανέτειλε σήμερα η εὐφρόσυνη εορτή του Πάσχα. Του Πάσχα  που ανήκει στον Κύριο. του Πάσχα που είναι άξιο απείρου σεβασμού. Έχομε Πάσχα, ας εναγκαλισθώμεν (λοιπόν) ο ένας τον ἀλλον, γεμάτοι από χαρά. ω Πάσχα που μάς ελύτρωσες από την λύπη, διότι σήμερα ο Χριστός, που εξήλθε ακτινοβολώντας με άκτιστο φως από τον τάφο, σαν να εξερχόταν από νυμφικό θάλαμο, εγέμισε από χαρά τις (μυροφόρες) γυναίκες, λέγοντας (σε αυτές) να αναγγείλετε στους αποστόλους την Ανάστασή μου».

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, εφθάσαμε ήδη, στο τρισμέγιστο και μοναδικό θαύμα, της θείας, της λαμπροφόρου, της χαρμοσύνου, της αγιασμένης Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Γινόμεθα και πάλι αυτήκοοι μάρτυρες της ελλάμψεως και της θείας και ουρανίου παρουσίας της αγίας Τριάδος, μέσα στη λειτουργική ζωή της αγίας μας Εκκλησίας, η οποία είναι το σώμα του Χριστού. Γράφει ο απόστολος των εθνών άγιος Παύλος : «Ο Θεός πατέρας μάς ελύτρωσε από την σκοτεινή εξουσία του σατανά και μάς επολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητου Υιού του, ο οποίος μάς έδωσε την απολύτρωση, μάς συγχώρησε τις αμαρτίες. Αυτός είναι εικόνα του αοράτου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος. Επειδή τα πάντα δι΄ αυτού ήλθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γή, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι΄ αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από καθετί, και αυτός τα πάντα συγκρατεί, για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος, που είναι η εκκλησία. Αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητος από τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνη σε όλα εκείνος πρώτος.\

Επειδή μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να καοτικήση, και ὀλα όσα στη γή, και όσα στον ουρανό μαζύ της να συμφιλιώση δι΄ αυτού, που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα» (Κολ. 1, 13- 20). Σε αυτόν τον λειτουργικό χρόνο, λοιπόν, και μέσα στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, και μπροστά στο θυσιαστήριο του Χριστού μας, που είναι ο ζωοδόχος Τάφος του, απ΄ όπου και ανέτειλε το άκτιστο φως της θείας Αναστάεώς του, χαρμονικά ψάλλομε με όλη την δύναμη της ψυχής μας : «Ελάτε, τρέξτε, πάρτε το φως, από το ανέσπερο φώς, και δοξάστε τον Χριστό, που ανεστήθη από τους νεκρούς».

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, γράφει : «Έχομε δημιουργηθεί για να ευεργετηθώμε. Έχομε ευεργετηθεί επειδή έχομε δημιουργηθεί. Μάς παρεδόθη ο παράδεισος για να ευτυχήσωμε. Ελάβαμε την εντολή για να δοξασθώμε αφού την φυλάξωμε, όχι επειδή τυχόν αγνοούσε ο Θεός εκείνο το οποίο θα εγίνετο, αλλά επειδή ήθελε να μας παραχωρήση το αυτεξύσιο. Ἐχομε εγαπατηθεί, επειδή μάς εφθόνησαν. Ἐχομε πέσει, επειδή ἐχομε παραβεί την εντολή… αλλά, ω Πάσχα, το μέγα και ιερό, το οποίο καθαρίζεις όλον τον κόσμο! Διότι θα σού ομιλήσω σαν να ήσουν ἐμψυχο. Ω Λόγε του Θεού και φως και ζωή και σοφία και δύναμη! Διότι χαίρομαι με όλα σου τα ονόμαα. Ω γέννημα και κίνηση και σφραγίδα του μεγάλου Νού! Ω Λόγε, ο οποίος κατανοείσαι και, άνθρωπε, ο οποίος φαίνεσαι, και ο οποίος φέρεις τα πάντα συγκεκριμένα στον λόγο της δυνάμεώς σου! Τώρα μεν ας δεχθής τον λόγο αυτό όχι ως τον πρώτο και καλύτερο καρπό της καρποφορίας μας, αλλά ως συμπλήρωμά της ίσως, ευχαριστήριο αλλά και συγχρόνως παρακλητικό, για να μη υποφέρωμε για τις εντολές σου τίποτε περισσότερο εκτός από τα αναγκαία και τους ιερούς κόπους και πόνους, με τους οποίους έχομε ζήσει μέχρι σήμερα. Και ας σταματήσης την τυραννία του σώματος εναντίον μας. βλέπεις πόσο μεγάλη είναι, Κύριε, και πόσο μάς γονατίζει, και ας σταματήσης την κρίση σου, εάν πρόκειται να καθαρισθώμε από αυτό. Εάν δε, φθάσωμε επαξίως στο ποθούμενο τέρμα και γίνωμε δίκαιοι στις ουράνιες σκηνές, θα σού προσφέρωμε με προθυμία θυσίες δεκτές στο άγιό σου θυσιαστήριο, ω Πάτερ και Λόγε και Άγιο Πνεμύμα, επειδή σε σένα οφείλεται κάθε δόξα, τιμή και εξουσία στους αιώνες των αιώνων».

Γι΄ αυτήν την συνάντησή μας, με το Πάσχα μας, με την Ανάστασή μας, με τον Χριστό μας, γράφει ο άγιος Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης : «Ας καταλάβωμε, αγαπητοί, ὀτι ο Δεσπότης δείχνει σε εμάς την Ανάσταση που πρόκειται να γίνη, της οποίας την αρχή έκαμε ανασταίνοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Ας δούμε, αγαπητοί, ην ανάσταση που γίνεται κατά καιρούς. Η ημέρα και η νύκτα μάς φανερώνουν την ανάσταση. Κοιμάται η νύκτα, ανασταίνεται η ημέρα, φεύγει η ημέρα, ἐρχεται η νύκτα. Ας πάρωμε τους καρπούς. ο σπόρος πώς και με ποιο τρόπο γίνεται; Βγαίνει ο σποριάς και ρίχνει στη γη τον καθένα από τους σπόρους. αυτοί , πέφτοντας στη γη ξηροί και γυμνοί διαλύονται, και ύστερα από την διάλυση η μεγαλειότητα της προνοίας του Δεσπότου τούς ανασταίνει, και από τον ένα αυξάνεται και παράγει καρπό».

Ο άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νύσσης και αδελφός του αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, τονίζει ιδιαιτέρως το γεγονός τούτο της εκ νεκρών Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού : «Ο Χριστός, λοιπόν, ο Θεός, αναστήθηκε σήμερα, ο απαθής, ο αθάντος, αυτός που δεν εξαναγκάσθηκε για το πάθος, ούτε υποχρεώθηκε από κάποιον να κατεβή από τους ουρανούς, ούτε βρήκε την Ανάσταση σαν μίαπροσδόκητη και ανέλπιστη ευεργεσία, αλλά εγνώριζε όλη την εξέλιξη των πραγμάτων έως το τέλος και έτσι έκαμε την αρχή.

Έχοντας με τα θεϊκά του μάτια την γνώση όλων αυτὠν που ήταν να γίνουν και βλέποντας, πριν κατεβή από τους ουρανούς, και των εθνών την ταραχή και του Ισραήλ την σκληρότητα, και τον Πιλάτο να κάθεται στον θρόνο του, και τον Καϊάφα να σχίζη τα ιμάτιά του, τον ξεσηκωμένο λαό να ανάβη, τον Ιούδα να προδίδη και τον Πέτρο να τον υπερασπίζεται, και τον εαυτό του σε λίγο να μεταμορφώνεται με την ανάσταση στην δόξα της αφθαρσίας, και έχοντας προδιαγεγραμμένο στη γνώση του όλο το μέλλον, δεν ανέβαλε να κάμη τις χάρες του στον άνθρωπο, ούτε απεμάκρυνε την οικονομία, αλλά, όπως αυτοί που βλέπουν τον άρρωστο να σέρνεται στις χαράδρες, αν και γνωρίζουν ότι είναι πιθανό και μέσα στο βούρκο του χειμάρρου να κυλίσουν και χτυπήματα να δεχθούν από τις πέτρες που συγκυλιούνται από το νερο, ὀμως δεν διστάζουν να μπουν στην χαράδρα από συμπάθεια προς εκείνον που κινδυνεύει, έτσι και ο φιλάνθρωπος σωτήρας μας δέχθηκε εθελοντικά τις ύβρεις και τις προσβολές, για να σώση αυτόν που απατημένος εβάδιζε στην απώλεια …. Ιδού, έχεις μπροστά σου το ευλογημένο Σάββατο της πρώτης γεννήσεως του κόσμου. να κατανοήσης από εκείνο το Σάββατο αυτό το Σάββατο, την ημέρα της καταπαύσεως, που ο Θεός την εύλόγησε περισσότερον από τις άλλες ημέρες. Επειδή την ημέρα αυτή αναπαύθηκε αληθινά από όλα τα έργα του ο μονογενής Θεός με τη οικονομία του θανάτου του, κατά την οποία αναπαύθηκε με την σάρκα του. Και αφού πάλι με την Ανάσταση επανήλθε σε αυτό που ήταν, ανέστησε μαζύ του όλους τους νεκρούς, έγινε ζωή και ανάσταση και ανατολή και αυγή και ημέρα για όσους ζούσαν στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου».

Για όλα αυτά τα υπερκόσμια νοήματα, νοούμενα, λεγόμενα και πρατόμενα χάριν της Αναστάσεως του Χριστού μας, η αγία μας Εκκλησία ψάλλει μεγαλοπρεπώς κάθε Μέγα Σάββατο, το πρωΐ στην
Εσπερινή Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου : «Ο Μωϋσής, ο μέγας προφήτης, από της εποχής εκείνης διετύπωνε, κατά τρόπο συγκεκαλυμμένο, την σημασία της σημερινής ημέρας, ὀταν έλεγε : και ευλόγησε ο Θεός την εβδόμη ημέρα΄. Διότι η σημερινή ημέρα εἶναι το ευλογημένο Σάββατο. Αυτή είναι η ημέρα της αναπαύσεως, κατά την οποία ο Μονογενής Υιός του Θεού αναπαύθηκε από όλα τα έργα του. Αναπαύθηκε σωματικώς, αφού απέθανε, σύμφωνα με το θεί σχέδιο για την σωτηρία μας. και επανερχόμενος πάλι, με την Ανάστασή του, στην δόξα, στην οποία βρισκόταν πριν, προσέφερε σε εμάς την αιωνία ζωή, σαν μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος που είναι».

Ευλαβέστατοι πατέρες, ευλογημένοι χριστιανοί και χριστιανές, Σήμερα, βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και σε λίγο, μετά από τα μεσάνυχτα, μετά το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» η αγία Κυριακή του Πάσχα, 16 η του μηνός Απριλίου του έτους 2023, μάς αγκαλιάζει και πάλι ο αναστημένος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μάς μεταφέρει από την γη στον ουρανό, μάς ενισχύει για το υπόλοιπο της επί γης ζωής μας, μάς ενώνει και μάς μεταμροφώνει σε αναστημένα παιδιά του, σε φίλους
του, σε αδλεφούς του, μάς καθιστά συγκληρονόμους της βασιλείας του, μάς προσφέρει το άγιο Σώμα και το Αίμα του, μας αρπάζει από τα τάρταρα της αμαρτίας, της ασθενείας και του θανάτου και μάς κάμη χαρισματικά συγκοινωνούς του ακτίστου φωτός της εκ νεκρών Αναστάσεώς του. Σε αυτό, λοιπόν, το παγκόσμιο και μέσα στους αιώνες μοναδικό κάλεσμά του, δεν πρέπει να αδιαφορήσωμε και να φερθούμε προδοτικά και με ασχημία, ύπουλα και συκοφαντικά, ψεύτικα και αμαρτωλά, αλλά μαζύ με τον Χριστό μας να αντισταθούμε στους πειρασμούς και στην αμαρτία, να διατηρήσωμε την ψυχική μας ευστάθεια και γαλήνη, να γίνωμε αναστημένοι άνθρωποι, φίλοι και αγαπημένοι μεταξύ μας, για όλα τα καλά, τα άφθαρτα, τα αναστημένα.

Ο Χριστός και το φώς της αιωνίου Αναστάσεώς του είναι μαζύ μας.

Ευχέτης προς τον δι΄ ημάς Αναστάντα εκ των νεκρών Κύριον,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Click to comment

Απάντηση

ΚΑΒΑΛΑ

Στην καβάλα το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas

Μεταφέροντας περίπου 4.000 επιβάτες, κυρίως αμερικάνικης και κινεζικής υπηκοότητας, κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης 18 Ιουνίου 2024 στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» το θηριώδες κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas της Royal Caribbean Cruises.

Η εταιρεία αυτή διαθέτει στον στόλο της και το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Symphony of the Seas.

Λόγω του μεγέθους του, το Voyager of the Seas παρέμεινε αρόδο έξω από το λιμάνι, και οι επιβάτες μεταφέρονταν στην πόλη με μικρές βάρκες (λάντζες). Η χερσόνησος της Παναγίας κατακλύστηκε από χιλιάδες τουρίστες. Το Voyager of the Seas είναι το μεγαλύτερο πλοίο που έχει προσεγγίσει ποτέ την Καβάλα.

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

Πλησιάζει η διορία για ταμειακές μηχανές IRIS και POS | Βαρύ το πρόστιμο

Να ενεργοποιήσουν το σύστημα αμέσως πληρωμών IRIS. Πρόκειται για 600.000 επαγγελματίες οι οποίοι ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στην εν λόγω -απαραίτητη- ενέργεια και σε αντίθετη περίπτωση θα είναι αντιμέτωποι με αυτοτελές πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ στους υπόχρεους που δεν προχωρήσουν στη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ θα επιβάλλεται έξτρα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως το υπουργείο Οικονομικών έχει αποκλείσει νέα παράταση στο χρονοδιάγραμμα ενώ σχεδιάζει τη σταδιακή επέκταση του IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2025.

Πότε λήγει η προθεσμία για τη σύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS

Υπενθυμίζεται πως στο τέλος του τρέχοντος μηνός εκπνέει και η προθεσμία για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS με εξαίρεση όσες δεν κατέστη δυνατόν να διασυνδεθούν λόγω ασυμβατότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις με παλαιά συστήματα ταμειακών και για τις οποίες υπάρχει ελαστικότερο χρονοδιάγραμμα.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με συγκεκριμένο λογισμικό (πρόκειται για το ERP το οποίο αφορά τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης από χρηματοοικονομικά μέχρι ανθρώπινο δυναμικό) και έχουν προγραμματίσει τεχνικές εργασίες με τον ειδικό συνεργάτη τους εντός του Ιουνίου θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το τέλος του μήνα. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία η προθεσμία έχει ήδη λήξει.

Επίσης θα πρέπει οι περίπου 30.000 εποχικές επιχειρήσεις να έχουν την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, έτοιμη τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

Για 3.000 επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τερματικά POS λόγω χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς είναι στη λίστα του «Τειρεσία», το ζήτημα αντιμετωπίσθηκε με νομοθετική ρύθμιση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μέχρι το τέλος του 2025 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση σύμβασης για υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών ΡOS κ.λπ. επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ., όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων.
Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τη νομοθεσία, στις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τις ταμειακές μηχανές με τα POS επιβάλλονται πρόστιμα που ανέρχονται σε 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και σε 20.000 ευρώ, εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Continue Reading

ΕΒΡΟΣ

Άσκηση για σεισμικό κίνδυνο στην Π.Ε. Εβρου “Κάδμος & Αρμονία 2024”

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας  (Ο.Α.Σ.Π.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διοργανώνει την επιχειρησιακή άσκηση επι χάρτου με την ονομασία “ΚΑΔΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 2024”.

Η άσκηση έχει ως στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων, τόσο προσεισμικά όσο και μετασεισμικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με έμφαση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης.

Το πρόγραμμα της άσκησης περιλαμβάνει:

 • Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024:
  • 09:00 – 14:00: Αίθουσα διαλέξεων “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΡΗΤΗ” στο Νομαρχείο (Βασ. Αλεξάνδρου), Αλεξανδρούπολη
 • Τρίτη 18 Ιουνίου 2024:
 • 11:00 – 15:00: Πνευματικό Κέντρο “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΔΥΣ”, Σαμοθράκη
 • 20:00 – 21:00 Εσπερίδα για θέματα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου. Εμπειρίες και διδάγματα (Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο)

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν φορείς, υπηρεσίες και εθελοντές από διάφορους τομείς, με στόχο την εξάσκηση σε:

 • Συντονισμό και επικοινωνία
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
 • Παροχή βοήθειας σε πληγέντες
 • Αποκατάσταση ζημιών

Η άσκηση “ΚΑΔΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 2024” αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ετοιμότητας της περιοχής έναντι σεισμικών φαινομένων και την προστασία των πολιτών.

 

 

 

Continue Reading
Green logo ENA Club with text ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατοικία

a house with a green roof and road signs left and right
worker and red cross as logo
text about elections
blue circle with steel construction
arrows as a circle symbol of recycling
paint cans
letters AG as logo
gear and tool as logo pavlidis
timetable

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

espa logo

espa_logo_en