Connect with us

ΕΒΡΟΣ

Σε οικονομικό αδιέξοδο ο Δήμος Σουφλίου σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κακαλίκο

Αναπάντητα ερωτήματα δημιουργούν, οι μη σύννομοι χειρισμοί των οικονομικών θεμάτων που αφορούν τον δήμο Σουφλίου εκ μέρος του δημάρχου. Είχαμε επισημάνει από την αρχή της θητείας μας, τόσο προφορικά, όσο και εγγράφως, ότι τα οικονομικά του Δήμου Σουφλίου βρίσκονται στο χειρότερο σημείο.

Ζητήσαμε μα αίσθημα ευθύνης, η σημερινή δημοτική αρχή να αναλάβει μια μεγάλη ενωτική και αξιόπιστη πρωτοβουλία, δίνοντας άμεσες και μακροπρόθεσμες λύσεις, καταθέτοντας προτάσεις διεξόδου από την οικονομική κρίση, λύσεις που μπορούν να δώσουν ελπίδα και δυνατότητες δημιουργίας στους συνδημότες μας.

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα, αντί να περιοριστούν οι περιττές δαπάνες που δεν εξυπηρετούν τους απαραίτητα λειτουργικούς σκοπούς και να σταματήσει τις κατατμήσεις των πιστώσεων και στη συνέχεια τις απευθείας αναθέσεις έργων με μηδενικές εκπτώσεις δεν έδωσε καμία λύση διεξόδου από την οικονομική κρίση. Aντίθετα τα οικονομικά προβλήματα του δήμου μας διογκώθηκαν, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο έλεος και μεγαλοψυχία των δανειστών και προμηθευτών του, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκτελέσουν τις δικαστικές αποφάσεις με τον πιο επώδυνο τρόπο, αυτό της κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων οποιαδήποτε μορφής.

Με περίεργο και ακατανόητο τρόπο έδρασε, όταν του κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 518/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, διότι δεν έφερε όπως ήταν υποχρεωμένος το θέμα στην οικονομική επιτροπή για να αποφασίσει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010, γνωρίζοντας ότι υφίσταται ιδιαίτερη νομική υποχρέωση των Δήμων να μην παραιτούνται των δικαιωμάτων των και να εξαντλούν όλα τα ένδικα μέσα. Αντίθετα, πέταξε στο συρτάρι με μεγάλη ευκολία την παραπάνω απόφαση και εντός της νόμιμης προθεσμίας των 60 ημερών δεν προχώρησε ως όφειλε στην άσκηση αναίρεσης, με αποτέλεσμα μεταξύ του Δήμου και της ενάγουσας Κοινοπραξίας, να παραχθεί δεδικασμένο.

Με τον ίδιο επιπόλαιο, απερίσκεπτο και ζημιογόνο τρόπο θα αντιδρούσε ο κ. Πουλιλιος εάν αφορούσε προσωπική του υπόθεση και επρόκειτο να καταβάλλει στην ενάγουσα : α]το ποσό των εκατό ένδεκα χιλιάδων, τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ[111.343] για εκτέλεση εργασιών και β]το ποσό των πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων εβδομήντα εννέα [524.279]ευρώ για τόκους υπερημερίας, επειδή τα καταβληθέντα ποσά των οφειλομένων λογαριασμών, καταβλήθηκαν όχι εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από το νόμο, αλλά με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, λόγω κακής και ανεπαρκούς χρηματοδότησης.

Μετά από είκοσι τρία [23] έτη εμπειρίας, δεν γνώριζε ότι σύμφωνα με τον κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου το ποσοστό του επιτοκίου που ισχύει για τις οφειλές του Δημοσίου, ανέρχεται σε 6% εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά δια συμβάσεως η ειδικού νόμου. Στην παραπάνω απόφαση, το ποσοστό επιτοκίου υπερημερίας από το έτος 1992 υπολογίστηκε από 27% έως και 39% , αντί του 6%. Διότι, ύστερα από την έκδοση αντιθέτων απoφάσεων του Αρείου Πάγου με επιτόκιο για το Δημόσιο με 6% και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εφαρμόζεται το ισχύον επιτόκιο που αφορά οφειλές ιδιωτών, το Συμβούλιο Επικρατείας παρέπεμψε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου όπου αποφασίσθηκε , ότι οι οφειλές του Δημοσίου με επιτόκιο 6% δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και πρέπει να εφαρμόζονται.

Η παράλειψη της υποχρέωσης κατάθεσης της αίτησης αναίρεσης εκ μέρος του Δήμου, είχε ως αποτέλεσμα, να επιδικασθεί ο Δήμος με τόκους υπερημερίας ποσού [524.279] ευρώ, αντί του ποσού των [112.000] ευρώ, εάν είχε υπολογιστεί με επιτόκιο 6%. Σημειωτέον ότι, κατά την άποψη μας οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δήμου μας από τα έτη 1992 έως 1999 έχουν παραγραφεί, λόγω παρέλευσης πενταετίας, την οποία το δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη, αν δεν έχει προταθεί από το Δήμο. Όλα τα παραπάνω, αν δεν τα γνώριζε ο κ. Πουλιλιός είχε την δυνατότητα να τα ενημερωθεί αν εφάρμοζε την νόμιμη διαδικασία, ήτοι γνωμοδότηση νομικού και συζήτηση του θέματος στην οικονομική επιτροπή, η ακόμη ρωτώντας τον ελεγκτή νομιμότητας.

Όψιμο και υποκριτικό το ενδιαφέρον σας κ. Πουλιλιέ για τους Υπαλλήλους του Δήμου όταν ακόμα και τους απολυομένους εργαζομένους των δημοτικών επιχειρήσεων που κλείσατε, δεν τους καταβάλλεται τα δεδουλευμένα, ενώ οφειλές ήδη υπάρχουν στους Δημοτικούς Υπαλλήλους, αλλά και στους υπαλλήλους των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες στον Δήμο, ακόμα και σε υπαλλήλους του ΚΟΕΔΗΣ από προηγούμενα χρονικά διαστήματα. Ποιες ήταν οι ενέργειες του κ. Πουλιλού όταν γνώριζε ότι το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, απολύτως καμία, αν και από υπαιτιότητα του παρήχθη δεδικασμένο με αποτέλεσμα το χρηματικό ποσό των [635.000]ευρώ από την έκδοση της απόφασης μέχρι σήμερα να έχει ανέλθει στο ποσό των [960.000] ευρώ. Είχε ή δεν είχε τη δυνατότητα πληρωμής της δικαστικής απόφασης και πολλών άλλων αποφάσεων που αφορούν μικροεπαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των.

Σίγουρα ναι, αν προχωρούσε στις αναγκαίες εργασίες, πάντα με δημοπρασία και από τις δοθείσες μόνο εκπτώσεις θα είχε την δυνατότητα να πληρώσει αρκετές οφειλές του Δήμου, αλλά προτίμησε με δικές του αποφάσεις τις απευθείας αναθέσεις με μηδενικές εκπτώσεις, δικαίωμα που δεν το είχε την ώρα που οι τοπικές αγορές στενάζουν από έλλειψη ρευστότητας και οι επιχειρήσεις ιδίως οι μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν μέρα με την μέρα την απειλή του κλεισίματος, να αδιαφορεί για αυτές και να χρησιμοποιεί τις παλαιές και αποτυχημένες συνταγές των απευθείας αναθέσεων τρόπος που είναι ζημιογόνος για τα συμφέροντα των συνδημοτών μας.

Γιατί κ. Πουλιλιέ έχετε καταργήσει τα θεσμικά όργανα του Δήμου μας και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και σε πληθώρα παρομοίων υποθέσεων δεν τις εισάγετε στην οικονομική επιτροπή με γνωμοδότηση νομικού για λήψη σχετικών αποφάσεων, όπως είστε υποχρεωμένος να πράξετε, αλλά αποφασίζετε αυθαιρέτως και αυτοβούλως κατά προτίμηση σας ,σαν να πρόκειται για χειρισμό προσωπικών σας αποφάσεων.

Λυπάμαι κ. Πουλιλιέ, γιατί το θέμα της υπ’ αριθ.518/2009 απόφασης , το φέρατε στο δημοτικό συμβούλιο για ενημέρωση, ύστερα από οκτώ μήνες καθυστέρηση επιλέγοντας τη πάγια και προσφιλή τακτική σας να μεταφέρατε τα δικά σας λάθη και ανεπάρκεια σας στην προηγούμενη δημοτική αρχή, λέγοντας ότι ο Δήμος μας δεν εκπροσωπήθηκε, αν και γνωρίζετε, ότι ο δήμος είχε καταθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα υπόμνημα μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου. Οφείλετε λοιπόν, να κατονομάσετε τους νομικούς και τους δικαστικούς, που όπως μας είπατε σας ενημέρωσαν ότι ο δήμος δεν είχε καμία δυνατότητα αντίδρασης κατά της παραπάνω απόφασης και δεν διστάσατε ακόμη να ζητήσετε από το δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για τη μη καταβολή του ποσού που επιδικάσθηκε, απόφαση βεβαίως που δεν λήφθηκε, διότι ήταν έξω από τις αρμοδιότητες, καθόσον η δημοτική αρχή υποχρεούται στην άμεση εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, κάτι που εσάς φαίνεται δεν σας ενδιέφερε, γιατί προφανώς επιδιώκατε να μεταφέρετε τις δικές σας ευθύνες και λάθη στο δημοτικό συμβούλιο, αν και εκ μέρους σας δεν μου εκπλήσσει πλέον οιοσδήποτε χειρισμός.

Τέλος, σταματήστε να δηλώνετε ότι καταβάλλετε υπεράνθρωπες προσπάθειες για τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου, διότι είναι γνωστό, ότι από το έτος 2012 από τα υπουργεία οικονομικών και εσωτερικών διατίθεται ειδική χρηματοδότηση για όλους τους δήμους της χώρας για οφειλές των που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31-12-2011. Ο δήμος μας ζήτησε και έλαβε το 2013 το ποσό των 980.000 ευρώ και τώρα ζητάει το ποσό του 1.800.000 ευρώ με την δέσμευση, ότι αυτά τα ποσά που θα επιχορηγείται ο Δήμος μας θα παρακρατηθούν τμηματικά από τα έσοδα του δήμου μας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών και σε περίπτωση αδυναμίας του δήμου θα κληθεί να τα πληρώσει ο συνδημότης μας με αύξηση φόρων, γιατί απλά ο δήμος μας έχει υπογράψει μνημόνιο.

Ο κ. Πουλιλιός με τις παραλείψεις, την κατάργηση θεσμικών οργάνων, την μη άσκηση αναίρεσης κατά της τελεσίδικης απόφασης που θα ανέστελλε την εκτέλεση της και τις τακτικές που ακολουθεί για να επιτύχει καθυστέρηση πληρωμής της αμετάκλητης από υπαιτιότητα του απόφασης, ένα είναι σίγουρο , ότι προσφέρει ένα ανέλπιστο δώρο στην κοινοπραξία , διότι καθημερινά στο λογαριασμό της , προστίθεται ποσά που προέρχονται από εγγυημένο επιτόκιο κατά πολύ υψηλότερο του τραπεζικού επιτοκίου τα οποία καλείται να πληρώσει ο συνδημότης μας.

Σουφλί 22-01-2014

Παναγιώτης Καλακίκος

επικεφαλής παράταξης “Συνεργασία-Ανάπτυξη-Συνοχή»

Click to comment

Απάντηση

ΕΒΡΟΣ

Αλεξανδρούπολη | Τοποθέτηση αυτόματων απινιδωτών σε δημόσιους χώρους και χώρους άθλησης από το Δήμο

Στην τοποθέτηση σύγχρονων, αυτόματων απινιδωτών σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους και χώρους άθλησης προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με στόχο «να λειτουργήσουν ως τοίχος προστασίας, αν και εφόσον παραστεί ανάγκη τόσο για τους υπαλλήλους και τους δημότες όσο και για τους αθλητές».

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή «είναι πολύ σημαντικό όσοι βρίσκονται μπροστά σε μία αιφνίδια καρδιακή ανακοπή να μπορούν να δράσουν άμεσα και σωτήρια» ενώ επισημαίνει με ποιο τρόπο η έγκαιρη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) «θεωρείται απαραίτητη, διότι αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες επιβίωσης του θύματος».

Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής πρόκειται για μία φορητή, μικρή και εύκολη στη χρήση της συσκευή που έχει σχεδιαστεί για χρήση από μη εκπαιδευμένους πολίτες χωρίς ιατρική επίβλεψη. Έχει ενσωματωμένες φωνητικές και οπτικές οδηγίες στα ελληνικά και καθοδηγεί πλήρως τον πολίτη που σπεύδει σε βοήθεια βήμα-βήμα. Τέλος δίνει τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ανάταξης, εάν αυτή απαιτείται, μετά από ανάλυση που κάνει το ίδιο το μηχάνημα ή προτείνει απλά την εκτέλεση ΚΑΡΠΑ με 30 θωρακικές συμπιέσεις και δύο εμφυσήσεις διάσωσης.

Τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι απινιδωτές είναι το δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, το δημοτικό κατάστημα Φερών, το δημοτικό κατάστημα ‘Ανθειας, τα γήπεδα Φώτης Κοσμάς και Μαΐστρου, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα του Εθνικού, Καππαδοκίας, Κτεο, Φερών, Παλαγίας, το κλειστό γυμναστήριο Μιχ. Παρασκευόπουλος, το κολυμβητήριο, το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, το Ειδικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και το Β΄ΚΑΠΗ.

Continue Reading

ΕΒΡΟΣ

Τ. Θεοδωρικάκος | Η φύλαξη των ελληνικών συνόρων χρειάζεται τη στήριξη της ΕΕ

Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης για την αποφασιστική φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία στον Έβρο, έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος από την Αλεξανδρούπολη, όπου συναντήθηκε με 27 πρέσβεις χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδεδεμένων με τη Συνθήκη ΣΕΝΓΚΕΝ, της Βρετανίας και της Ελβετίας.

Ταυτόχρονα, τόνισε πώς το έργο της φύλαξης των συνόρων χρειάζεται τη στήριξη, όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εξέφρασε την κοινή βούληση για εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την αποφασιστικότητα για σταθερότητα και συνεργασία στην περιοχή.

“Η ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών και των πολιτών τους έχει ως προϋπόθεση την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και -συνεπώς- τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων εδώ στον Έβρο. Για αυτό τον λόγο, το έργο της φύλαξης από την ΕΛ.ΑΣ. και τις Αρχές Ασφάλειας συνολικά, χρειάζεται τη στήριξη, όχι μόνο του ελληνικού Κράτους την οποία την έχουν στον απόλυτο βαθμό αλλά και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών κρατών ξεχωριστά”, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και συνέχισε:” Η σημερινή συνάντησή μας εδώ, στέλνει μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης και εκφράζει την κοινή βούλησή μας για αποτελεσματική φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία, για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, και την αποφασιστικότητά μας για ειρήνη, σταθερότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου”.

 

Τα στοιχεία

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιέγραψε στους πρέσβεις την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο και επισήμανε ότι στη διάρκεια του 2022 απετράπη η είσοδος 260.000 παρανόμων μεταναστών ενώ συνελήφθησαν περί τους 1.500 διακινητές. Ανέφερε ότι καθημερινά περίπου 300-400 παράνομοι μετανάστες αποτρέπονται από τις ελληνικές αρχές φύλαξης των συνόρων, να περάσουν τα σύνορα, επισημαίνοντας ότι η απειλή είναι ενεργή. Αναφέρθηκε στον θετικό ρόλο της Frontex και ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2023 η συνοριοφυλακή μας ενισχύεται με άλλα 400 άτομα. Οι 250 αναλαμβάνουν υπηρεσία μέσα στο Φεβρουάριο. Στην περιοχή υπηρετούν σήμερα 1800 συνοριοφύλακες και αποτελούν τους σύγχρονους Ακρίτες της Ευρώπης.”Χωρίς την παρουσία αυτών των σύγχρονων Ευρωπαίων ακριτών, που λειτουργούν αποτρεπτικά και αποτελεσματικά, θα είχαν κινηθεί στα σύνορα τα εκατομμύρια των μεταναστών που περιμένουν να μπουν στην Ευρώπη”, σημείωσε.

Έκανε λόγο για ανάπτυξη ενός οργανωμένου δικτύου υποστήριξης αμφιβόλου ηθικής συγκρότησης και δουλεμπορικά κυκλώματα, που εργάζονται με μία ξεκάθαρα πολιτική ατζέντα, καθώς στρέφονται ευθέως κατά των ευρωπαϊκών θεσμών και υπογράμμισε: “Στόχος τους φαίνεται να είναι η ανατροπή της ισορροπίας και της κοινωνικής συνοχής. Στόχος τους είναι η υπονόμευση θεσμών και αξιών”.

Για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τους ευρωπαίους διπλωμάτες, ότι η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση για αναβάθμιση των μέτρων προστασίας στα σύνορα, μέσω της υλοποίησης του σχεδίου “Ακρίτας” που υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα προχωρεί, σε πρώτη φάση, στην κατασκευή άλλων 35 χιλιομέτρων του Φράχτη στον Έβρο, ο οποίος επί του παρόντος εκτείνεται σε 37,5 χιλιόμετρα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται στο σύνολο του από τον κρατικό προϋπολογισμό της Ελλάδας. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, η οποία επωμίζεται μεγάλο βάρος των παράνομων μεταναστευτικών ροών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πτυχή της ασφάλειας και της προστασίας των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων.

“Αποτελεί πάγια θέση μας ότι τα κράτη-μέλη πρώτης υποδοχής δεν μπορεί να είναι οι μοναδικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί”, είπε και πρόσθεσε: “Θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και δίκαιος καταμερισμός ευθυνών. Η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το μείζον αυτό πρόβλημα. Ο στενός συντονισμός είναι απαραίτητος, όπως κάνουμε ήδη με γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία, με την οποία έχουμε εξαίρετη συνεργασία για το θέμα. Υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της Ευρώπης, υπερασπιζόμαστε τις Αρχές και τις Αξίες του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα, ανθρωπιά και αλληλεγγύη, αλλά δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για το τι πραγματικά συμβαίνει και το ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις κάποιων και το πραγματικό διακύβευμα για όλους μας”, τόνισε.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει καταγγείλει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία και ταυτόχρονα έχει συμπαρασταθεί σε άλλα κράτη, όπως η Λιθουανία, που υπήρξαν θύματα παρόμοιας πολιτικής από τη Λευκορωσία.

Για τις επιχειρησιακές παραμέτρους και ενέργειες αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών από την Ελληνική Αστυνομία ενημέρωσε τους πρέσβεις ο επικεφαλής του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας των συνόρων, υποστράτηγος, Δημήτρης Μάλλιος.

Στη συνάντηση που έγινε στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης παρέστησαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, όπως επίσης και οι βουλευτές της ΝΔ, Τ. Δημοσχάκης και Χρ. Δερμετζόπουλος.

“Το πρόβλημά μας, στον Έβρο, ήταν πάντα η ασφάλεια και τώρα αυτή εμπεδώνεται με τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη”, δήλωσε ο αντιπεριφρειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς.

“Ήδη το πρώτο μέρος του φράχτη που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή των Φερών έχει αποδώσει αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση των μεταναστευτικών ροών”, τόνισε ο κοινοτάρχης Φερών και πόρων Αθανάσιος Πεμούσης.

Στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρικάκος μαζί με τους πρέσβεις θα επισκεφθούν τον φράχτη στα σύνορα με την Τουρκία, στην περιοχή των Φερών, όπου θα γίνει ενημέρωση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποστράτηγο Πασχάλη Συριτούδη.

thetoc.gr

Continue Reading

ΕΒΡΟΣ

Ελένη Τοπαλούδη | Συγκλονίζουν οι γονείς της – Πήγαν τούρτα γενεθλίων στον τάφο της

Συγκλονίζουν για ακόμη μία φορά  οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη  που δολοφονήθηκε το 2018. Η Κούλα Αρμουτίδου και ο Γιάννης Τοπαλούδης βρέθηκαν στον τάφο της κόρης τους, η οποία χθες 15/1 θα είχε τα γενέθλιά της και θα γινόταν 26 ετών.

H μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη δημοσίευσε μία φωτογραφία και έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση.

«Ελένη μου, κοριτσάκι μου, ανθέ της Νιότης, θησαυρέ μου.

15/1/1997 – 15/1/2023

Γεννήθηκες και γέμισε η ζωή μου με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης. Ήσουν Ελένη μου ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσε να μου συμβεί. Ένα μικρό πλασματάκι, ένα μικρούλι τοσοδούλι που είχε την ανάγκη μου. Ήταν τόσο μοναδική και ανεπανάληπτη η στιγμή που σε έφερα στο φως που ευχαριστούσα το Θεό γι’ αυτό το Θείο δώρο.

Και έρχεται ξαφνικά μια αποφράδα νύχτα που στα γκρεμίζει όλα . Γιατί υπάρχουν γύρω μας ανθρωπόμορφα κτήνη χωρίς καρδιά και ψυχή μες στα στήθη τους. Αυτοί οι φονιάδες, οι στυγεροί δολοφόνοι δεν υπολόγισαν ούτε μάνες, ούτε πατεράδες, ούτε αδέρφια ούτε κανέναν. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή ‘Η ΘΕΙΑ’. ‘Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ’. Σ ΑΥΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΤΩ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΟΥ’. ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ!!!!!!

Σε ποιους να πιστέψω; Σε ποιο σύστημα; Ας σκεφτούν όλοι αυτοί που αποτελούν το σύστημα. Ποιος δικαιολογεί και ξεπλένει τους δράστες, τους βιαστές και τους δολοφόνους;

Ας σκεφτούμε και ας προβληματιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ!!!!! ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!!!!!!!!!!».

Λίγο αργότερα, η Κούλα Αρμουτίδου προχώρησε σε μία ακόμη ανάρτηση για την αδικοχαμένη κόρη της.

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: