Connect with us

ΕΒΡΟΣ

Προτάσεις Επιμελητηρίων ΑΜΘ σχετικά με το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, έχοντας μελετήσει τις λεπτομέρειες του προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που έχει καταρτίσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία – Θράκης για την οικονομική ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, διαπιστώνουν ότι δυστυχώς πρόκειται για ένα εντελώς διαφοροποιημένο πρόγραμμα σε σχέση με τα αντίστοιχα των άλλων Περιφερειών, με πολλά γκρίζα σημεία και αδικίες για τις επιχειρήσεις, που πραγματικά έχουν πληγεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο, στον αριθμό των εργαζομένων πόσους εργαζόμενους απασχολούσε η επιχείρηση στις 19/03/2020 και δεν αξιολογεί κανένα άλλο κριτήριο.
Επισημάναμε συγκεκριμένα κενά και παραλείψεις γι’ αυτό και προτείνουμε μία σειρά διορθωτικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε το πρόγραμμα να στοχεύσει πραγματικά και ουσιαστικά στην ενίσχυση των πληγεισών από την πανδημία του Covid-19 επιχειρήσεων.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τα Επιμελητήρια, καθώς και με άλλους φορείς, με αποτέλεσμα όπως είναι φυσικό να υπάρξουν στον τελικό οδηγό τόσο προβληματικές διατάξεις όσο και αστοχίες. Τα Επιμελητήρια είναι θεσμικοί φορείς σύμβουλοι του κράτους σε θέματα επιχειρηματικότητας και αυτός ο ρόλος πρέπει να είναι σεβαστός από όλους.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Σε κανένα σημείο του προγράμματος δεν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της Εποχικότητας, που διέπει κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ιδιαίτερα της Θάσου και της Σαμοθράκης, αλλά και όσων άλλων αντίστοιχου προφίλ λειτουργούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εποχικές επιχειρήσεις αφού δεν λειτουργούσαν εκείνη την χρονική περίοδο που ορίζεται από την 19η Μαρτίου 2019, να έχουν μηδέν δηλωμένους εργαζόμενους και να δικαιούνται μόλις 2.000,00 €, ενώ σε άλλη Περιφέρεια θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι και 50.000,00 €, αφού οι επιχειρήσεις εκεί επιδοτούνται σύμφωνα με τους λειτουργικές δαπάνες του 2019.

Να τονίσουμε ότι τον Μάρτιο του 2019 καμία από τις εποχικές επιχειρήσεις δεν είχε ανοίξει, αφού με σχετική απόφαση της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας, οι εποχικές επιχειρήσεις επιτράπηκε να ανοίξουν στης 18/06/2020 και επομένως έχουν μηδέν εργαζόμενους, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ζητάει το πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν θα λάβουν επιχορήγηση.

Άρα, προτείνουμε τουλάχιστον να αλλάξει η ημερομηνία και να προσαρμοσθεί στα δεδομένα των εποχικών επιχειρήσεων, αν και το μοναδικό κριτήριο που έχει τεθεί και είναι η τήρηση για το επίμαχο διάστημα των θέσεων εργασίας, πρέπει να απαλειφθεί ιδιαίτερα όταν μιλάμε με όρους υγειονομικής κρίσης και Πανδημίας τους οποίους οφείλουμε να σεβαστούμε & να κατανοήσουμε με ρεαλισμό, αναγνωρίζοντας πλήρως τις επιπτώσεις που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις.

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κρίνουμε απαραίτητο να αξιολογούνται οι δικαιούχοι και με βάση τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων τους, τον βαθμό και το μέγεθος της ζημίας που έχουν υποστεί (μείωση τζίρου σε σχέση με το 2019).
Θέλουμε με την παρούσα επιστολή να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που ανακοίνωσε η Περιφέρεια ΑΜ-Θ με λίγα λόγια ενισχύει τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ακόμη και εντός των ορίων της Περιφέρειας και αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΔ
Διαπιστώθηκε απουσία ορισμένων ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) από τη λίστα των δικαιούχων και δη ΚΑΔ που αφορούν σε πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου προτείνουμε επανέλεγχο όλων των ΚΑΔ που πρέπει να ενταχθούν σύμφωνα με τις ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες έχουν εκδοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και είναι σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση να προβλεφθεί διαδικασία επικαιροποίησης & προσθήκες των πληττόμενων ΚΑΔ, κατά την διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο προγράμματος, ώστε να μην υπάρξουν αδικίες από λάθη και παραλείψεις της Διαχειριστικής (Παράρτημα Ι)

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα ποσά της επικείμενης επιχορήγησης είναι σημαντικά μικρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε άλλες Περιφέρειες όπου έχουν πληγεί ομοειδείς επιχειρήσεις. Αυτό ενισχύει τη συνθήκη του αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς επιχειρήσεις όμορων περιοχών θα επιδοτηθούν ανισομερώς, με αποτέλεσμα κάποιες να καταφέρουν να καλύψουν ζημίες της πανδημίας και κάποιες (αυτές της ΑΜΘ), όχι. Συνεπώς προτείνουμε τα ποσά της επιχορήγησης να είναι ίσα με τα ποσά των προγραμμάτων επιχορήγησης που εφαρμόζονται σε άλλες Περιφέρειες της χώρας (από 5.000 έως 50.000 €)

DE MINIMIS
Ένα παράδοξο και αρνητικό σημείο είναι αυτό που αναφέρεται στο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην επιχείρηση (de minimis) και στην Περιφέρεια μας εναρμονίζεται με τον Καν. ΕΕ1407/2013 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00€ για την τριετία, ενώ σε άλλες Περιφέρειες εναρμονίζεται με την Αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Κοινοτική ανακοίνωση, όπου το συνολικό ανώτατο όριο είναι 800.000,00 €. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις που τα τελευταία τρία χρόνια είτε μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, είτε ΤΕΠΙΧ κ.α., έχουν λάβει επιχορηγήσεις ύψους 200.000,00 € δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα. Προτείνουμε την αλλαγή του κανονισμού που έχει οριστεί εις τρόπον ώστε να δίνει την δυνατότητα για αυξημένα ποσά των ενισχύσεων.

ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπως δεν υπήρχε στην επιστρεπτέα προκαταβολή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ως προαπαιτούμενο και σε αυτό το πρόγραμμα, αφού θεωρητικά, τα ποσά δίνονται ως επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες και δεν θα πρέπει να παρακρατηθούν από δημόσιους φορείς, αλλά αντίθετα πρέπει να δοθούν για να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ειδικά σήμερα που χιλιάδες επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε φορολογική ούτε ασφαλιστική ενημερότητα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΜΗ
Είναι απαραίτητο στοιχείο για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα των επιχειρήσεων να συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά η προσκόμιση πιστοποιητικών λειτουργίας των επιχειρήσεων (τροποποιήσεις καταστατικών, εκκαθάριση, λύση κλπ) από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) από τα κατά τόπους Επιμελητήρια, ώστε να πιστοποιείται η λειτουργία της επιχείρησης που ζητά και λαμβάνει την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, όπως εξάλλου συμβαίνει στα προγράμματα των άλλων Περιφερειών.
Επιπλέον, ως γενικότερη παρατήρηση των Επιμελητηρίων, εκτιμούμε ότι η Περιφέρεια πρέπει να συνδράμει σε δύο ακόμη αιτήματα:
Α) Στο νομό Ξάνθης λόγω του επιβαρυμένου επιδημιολογικού φορτίου, (εκεί καταγράφηκε πάνω από 46% του συνόλου των κρουσμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ με αποτέλεσμα 5μηνο σκληρό και συνεχή αποκλεισμό), η επιπλέον επιδότηση πρέπει να αυξηθεί κατά 40% και όχι κατά 20% που προτείνεται στο πρόγραμμα της Περιφέρεια ΑΜΘ.
Β) Οι επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα μείωση τζίρου 2019-2020 πάνω από 80%, λόγω των ειδικών μέτρων που επικρατούσαν για συγκεκριμένους ΚΑΔ προτείνεται να εξαιρεθούν όλων των μέτρων (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, απολύσεις, θέσεις εργασίας) προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωπες με λουκέτο.

Click to comment

Απάντηση

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κομβικής σημασίας το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για την Ευρώπη

Αυτόνομο ρόλο στο διεθνές «παιχνίδι» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία προς τον υπόλοιπο κόσμο, επιχειρεί, με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας, να διαδραματίσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως τερματικός σταθμός εξαγωγής.

Παράλληλα με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικών μέσων από τις ΗΠΑ προς την υπόλοιπη Ευρώπη και αντιστρόφως, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι η «κυκλική εναλλαγή» (rotation), μόνο για τον μήνα Ιούνιο, ξεπερνά κατά 2,5 φορές την μεγαλύτερη προηγούμενη ανάλογη επιχείρηση.

Τα ποσοτικά αυτά δεδομένα πιστοποιούν ότι η κρίση, στην περίπτωση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α), έγινε ευκαιρία και πως ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες των συνθηκών, με καλά προετοιμασμένες κινήσεις και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, έννοιες όπως «διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματος», «επιτάχυνση του στρατηγικού βάθους σε Βαλκάνια και Αν. Ευρώπη», δεν αποτελούν διακηρύξεις κενές περιεχομένου. Πολλώ μάλλον όταν οι… ξεροκέφαλοι αριθμοί κάνουν λόγο για ιστορικά υψηλά σε φορτία και έσοδα για το 2021.

Το πολυεπίπεδο του προβλήματος αλλά, ταυτόχρονα και την σοβαρότητα της διαχείρισής του, αποδεικνύει και το γεγονός ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από τρεις μέρες, μετείχαν, εκτός από τον Πρόεδρο του ΟΛΑ Κων. Χατζημιχαήλ, ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Roberto Biasin και κορυφαία στελέχη των δύο εταιρειών.

Το παρασκήνιο των πυρετωδών διαβουλεύσεων και τα «ατού» της Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με πληροφορίες του “mononews”, εκτός από τη συγκεκριμένη σύσκεψη, που είδε το φως της δημοσιότητας, εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, διεξάγονται εντατικές παρασκηνιακές, διαβουλεύσεις, με τη συμμετοχή και Ουκρανών traders αλλά και εισαγωγέων προς την Ουκρανία, ώστε να «στρωθεί το έδαφος» και να καταστεί υλοποιήσιμη μια πραγματικά διαφορετική πρόταση προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Λύση που, τελικώς, θα επιλεγεί μεταξύ των εναλλακτικών που βρίσκονται στο «τραπέζι» και συναρτώνται με κρίσιμους δείκτες, όπως το κόστος, ο χρόνος, οι παραδόσεις αυτές καθ’ αυτές. Λύση που αν επιλεγεί από τους εμπόρους και τις κυβερνήσεις, θα δώσει στην Αλεξανδρούπολη το δικαίωμα να «πάρει το μέγιστο φορτίο για τις δυνατότητες των υποδομών του». Επιχειρείται «κάτι που δεν έχει ξαναγίνει», τονίζουν οι συνομιλητές μας, αναδεικνύοντας και την κρίσιμη παράμετρο του χρόνου, ο οποίος τρέχει αντίστροφα.

Ατού στην ελληνική υποψηφιότητα αποτελεί η εμπειρία και η αποτελεσματικότητα που έχει ο Λιμένας αναφορικά με τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και μέσων προς και από την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω δικτύων που παρακάμπτουν το δομικό πρόβλημα της ασυμβατότητας του «Σοβιετικού τύπου» σιδηροδρομικού δικτύου που αποτελεί ακόμα, την πλειονότητα στις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, εμπλέκονται στο ζήτημα. Χαρακτηριστικό είναι πως μέχρι σήμερα και από ότι φαίνεται και στο μέλλον, απαιτείται να γίνει μεταφόρτωση στα σύνορα Μολδαβίας- Ρουμανίας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Δεύτερο ατού της Αλεξανδρούπολης είναι η επικινδυνότητα και για το εμπόριο, που εξακολουθεί να υπάρχει στη Μαύρη Θάλασσα και η υφιστάμενη τουρκική πολιτική στα Στενά του Βοσπόρου. Γεγονός που καθιστά την Αλεξανδρούπολη την καλύτερη, ίσως, εναλλακτική οδό, την μοναδική οδό για τη μεταφορά φορτίων προς τις χώρες της Αν. Ευρώπης, όπως υποστηρίζουν, χωρίς ίχνος έπαρσης, συνομιλητές μας με απόλυτη γνώση του ογκώδους φακέλου.

Προς επίρρωσιν της ανάδειξης των προτερημάτων της Αλεξανδρούπολης, οι ίδιοι παράγοντες, επικαλούνται, αφενός τη σημερινή διάρκεια του ταξιδιού προς την Κωστάντζα της Ρουμανίας (από τα πρώτα λιμάνια σε όγκο διακίνησης ουκρανικών σιτηρών) με το ταξίδι μέσω τραίνου, να διαρκεί μόνο 2,5 μέρες, αφετέρου το χαμηλό κόστος έναντι του ανταγωνισμού. Ανάλογη είναι η υπεραξία που μπορεί να προδώσει το λιμάνι της ακριτικής πόλης και για μεταφορές προς την Βόρεια Ευρώπη, όπου η διάρκεια, όπως λέγεται, δεν θα ξεπερνά τις πέντε μέρες. Με εξασφαλισμένη και την κεφαλαιώδους σημασίας παράμετρο της ασφάλειας.

Continue Reading

ΕΒΡΟΣ

Αναπτυξιακός πυρετός στην Αλεξανδρούπολη λόγω LNG | Η συνεργασία με τις ΗΠΑ και οι απειλές της Τουρκίας

Ανάρπαστα τα ακίνητα στην πόλη του Έβρου

Ως «χρυσός αιώνας» για την Αλεξανδρούπολη περιγράφεται από τους κατοίκους της η επόμενη περίοδος για την ανάπτυξη της ακριτικής πόλης, καθώς η δυναμική είσοδός της στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη ως κόμβου διακίνησης του LNG, αλλά και η επέκταση της αμερικάνικης στρατιωτικής παρουσίας δημιουργούν νέες επενδυτικές και οικονομικές ευκαιρίες.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες ύφεσης, το θρακικό «αναπτυξιακό θαύμα» έχει μπει στο στόχαστρο της Αγκυρας, η οποία οσμίστηκε την αναγέννηση της ακριτικής πόλης, στέλνοντας σε απόσταση αναπνοής δύο τουρκικά μαχητικά.

5584433
Από την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη για τα εγκαίνια του τερματικού σταθμού LNG.

Με αέρα νέου παίκτη στη γεωπολιτική σκακιέρα, η ακριτική Αλεξανδρούπολη φαίνεται πως έχει το τελευταίο διάστημα όλους τους οιωνούς -ενεργειακούς, επενδυτικούς και πολιτικούς- με το μέρος της, έχοντας αναδειχθεί σε πόλο διεθνούς ενδιαφέροντος, ιδίως μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής της Ουκρανίας. Η έντονη σήμανσή της στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη ως κόμβου διακίνησης του LNG, αλλά και η σημασία που αποκτά για τις αμερικάνικες ένοπλες δυνάμεις έχουν διαμορφώσει μια νέα, αισιόδοξη προοπτική για την πόλη, η οποία αντανακλάται πλέον στις περισσότερες οικονομικές και κοινωνικές της δραστηριότητες.

Περιγράφοντας τη νέα αναπτυξιακή συνθήκη για την πόλη, «το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Η Αλεξανδρούπολη αλλάζει και εξελίσσεται· αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αυτό γίνεται ευρέως αντιληπτό. Μάλιστα, την τελευταία διετία η Αλεξανδρούπολη έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων, διαβουλεύσεων και σχεδιασμού για projects που ξεπερνούν τον ελλαδικό χώρο και την καθιστούν γνωστή στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι», εξηγεί στο «ΘΕΜΑ» ο δήμαρχος της πόλης Ιωάννης Ζαμπούκης, συμπληρώντας ότι «αυτά όλα τα γεγονότα μόνο θετικό πρόσημο μπορεί και θέλουμε να έχουν για την πόλη μας και τον δήμο μας».

Giannis-Zampoukis
Ιωάννης Ζαμπούκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.

60% αύξηση στις οικοδομικές άδειες

Σε απόλυτους αριθμούς, δηλαδή «κατά πόσο κεφαλαιοποιείται μετρήσιμα, μπορώ να σας πω ότι μέσα σε μια διετία το real estate και η αγορά ακινήτων ενισχύεται, με στοιχεία από την Πολεοδομία, σύμφωνα με τα οποία έχουμε μια αύξηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών της τάξης του 60%», περιγράφει ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας ότι «από τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου και μετά τα μέτρα για COVID-19, υπάρχει και στα ξενοδοχεία μια αύξηση κρατήσεων». «Αυτό σημαίνει ότι η πόλη έχει μια δυναμική που την ενισχύουν οι συνεχείς αναφορές και η δημοσιότητα που λαμβάνει το τελευταίο διάστημα», καταλήγει.

Κλίμα ευφορίας

Στο κλίμα αισιοδοξίας που διατρέχει οριζόντια την τοπική κοινωνία αυτή την περίοδο αποδίδει, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», η Αγγελική Γκρασνέλη, πρόεδρος μεσιτών Νομού Εβρου, την «έκρηξη» στην κτηματογορά της πόλης. Η ίδια παρατηρεί ότι «υπάρχει μια κινητικότητα μετά από πάρα πολλά χρόνια, επενδυτική κινητικότητα, καθώς είτε υλοποιούνται ήδη, είτε βαίνουν προς υλοποίηση μεγάλα έργα», όπως επισημαίνει, με κύρια τον νέο τερματικό σταθμό LNG, αλλά και την ανατολική περιφερειακή οδό, που θα συνδέσει την πόλη και το λιμάνι με την Εγνατία οδό.

«Κανένα κατάστημα ξενοίκιαστο»

Στο θετικό αυτό κλίμα, η ζήτηση στην κτηματαγορά παραμένει σταθερά αυξημένη με ανοδική τάση, ενώ ανάρπαστα έχουν γίνει μικρά επενδυτικά ακίνητα, όπως διαμερίσματα προς εκμετάλλευση, αλλά και εμπορικά καταστήματα. Η ευφορία για την προοπτική της πόλης αντικατοπτρίζεται στους εμπορικούς της δρόμους, καθώς στον κεντρικό εμπορικό άξονα της πόλης «δεν υπάρχει κανένα κατάστημα ξενοίκιαστο», σύμφωνα με την κυρία Γκρασνέλη. Την ίδια στιγμή, έχει ήδη πουληθεί το 80% των διαμερισμάτων στις 25 περίπου νεόδμητες οικοδομές αυτή την περίοδο στην Αλεξανδρούπολη, προτού καν αυτά αποπερατωθούν.

Τα επίπεδα της ζήτησης χάρη στην αναπτυξιακή έκρηξη της Αλεξανδρούπολης έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό, που ούτε η άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών λόγω του κύματος ακρίβειας δεν κατάφερε να φρενάρει την αυξημένη κίνηση, με τους υποψήφιους αγοραστές να αναπροσαρμόζουν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2022 τις απαιτήσεις τους, αφού «το ενδιαφέρον είναι αμείωτο», όπως παρατηρεί η πρόεδρος των μεσιτών.

Aggeliki_Grasneli
Αγγελική Γκρασνέλη, Πρόεδρος συλλόγου μεσιτών νομού Έβρου.

Συνολικά, η φετινή κίνηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων στην Αλεξανδρούπολη σημειώνει -έως τώρα- άνοδο άνω του 50% σε σχέση με το 2019, ενώ οι ενοικιάσεις ακινήτων εμφανίζονται αυξημένες κατά 65%, σε αντιπαραβολή με τα δεδομένα του 2021. Στη διαμόρφωση της ιδιαίτερα ευνοϊκής συγκυρίας για την περιοχή συντέλεσε και η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς τα ποσοστά ανάπτυξης εκτοξεύτηκαν ως ελατήρια μετά την καραντίνα, αφού είχαν συσσωρευτεί σημαντικά κεφάλαια και ενεργή ζήτηση, για ακίνητα εντός του αστικού ιστού.

Ο τζίρος του στόλου

Η δυναμική είσοδος της Αλεξανδρούπολης στον ενεργειακό χάρτη δεν αποτελεί το μόνο asset για την ακριτική περιοχή, καθώς η διεύρυνση της παρουσίας των αμερικανικών δυνάμεων αυξάνει σταθερά τον κύκλο εργασιών των τοπικών επιχειρήσεων. Παρότι «δεν έχει δει ακόμη η τοπική κοινωνία το αποτύπωμα, εντούτοις φαίνεται ότι αυτό εξελίσσεται και δημιουργεί μια ευοίωνη προοπτική για το μέλλον», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Εβρου και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, καθώς τα πρώτα δείγματα από την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων φάνηκαν με το που κατέπλευσε στο λιμάνι στις 24 Μαΐου, το πλοίο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού «USS Arlington», μήκους 208 μέτρων και πλάτους 64 μέτρων.

Στα περίπου τρία 24ωρα που το πλοίο έμεινε δεμένο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το πλήρωμά του κατέκλυσε τα τοπικά εστιατόρια, τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, αλλά και τους χώρους ψυχαγωγίας. «Ξεπουλήσανε τα πάντα. Μέχρι και τα καταστήματα τατουάζ δεν σταματούσαν», περιγράφει στο «ΘΕΜΑ» ο κ. Γκοτσίδης, ενώ πληροφορίες θέλουν το αμέσως επόμενο διάστημα να εγκαθίστανται μόνιμα στην ευρύτερη περιοχή ανώτερα στρατιωτικά στελέχη των ΗΠΑ, εξέλιξη που δίνει νέα ώθηση στην κτηματαγορά, αλλά και την τοπική οικονομία. Πέραν των αναγκών στέγασης, στις ανάγκες που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την εγκατάσταση των υψηλόβαθμων αξιωματικών περιλαμβάνονται αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, για τα οποία καταγράφεται ήδη μια πρώτη κινητικότητα σε επίπεδο διερεύνησης νέων επενδύσεων.

kostas-gkotsidis-2
Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Έβρου.

Η επενδυτική ευκαιρία που αναδύεται, ωστόσο, αυτή την περίοδο στην Αλεξανδρούπολη τείνει να επισκιαστεί από την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, με δεδομένη την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε σημείο διεθνούς γεωπολιτικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στην επιθετική στάση της γειτονικής χώρας απέναντι στα όσα σημαντικά κυοφορούνται στη θρακική πρωτεύουσα συντελεί και το εύρος των δυνάμει υποδομών της, καθώς ο λιμένας της πόλης καλύπτει επιφάνεια άνω των 1.200 στρεμμάτων, επιτρέποντας την ανάπτυξη μεγάλων -και σε βάθος χρόνου- στρατιωτικών εγκαταστάσεων στους χώρους του.

Η βαθιά ενόχληση της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας προς την άνοδο της Αλεξανδρούπολης εντοπίζεται διαρκώς από τον Νοέμβριο του 2021 και εξής, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε δημόσια τη δυσφορία του για την ενισχυμένη ελληνοαμερικανική συνεργασία στην πόλη της Θράκης, ως αποτέλεσμα της αναβαθμισμένης αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Εκτοτε η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σταθερά στην τουρκική επιχειρηματολογία περί «απειλής» της γειτονικής χώρας από την αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ μέσω της τοπικής βάσης, όπως συνέβη στα μέσα της εβδομάδας, όταν ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, στο περιθώριο της διμερούς συνάντησής του με τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ότι «υποστηρίξαμε την εκ νέου ένταξη της Γαλλίας και της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Και οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια να εγκαταστήσουν βάσεις εναντίον μας, εννέα βάσεις. Δεν θα αγοράσω τον ισχυρισμό ότι έχουν εγκατασταθεί κατά της Ρωσίας. Δεν θα καταπιώ αυτό το επιχείρημα».

limani-alexandroupolis
5447610

Παράλληλα, γραφικά και φωτογραφίες με χάρτες από τα σημεία των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές της Αλεξανδρούπολης, έχουν κατακλύσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, σε μια προσπάθεια της πολιτικής τάξης της γειτονικής χώρας να νομιμοποιήσει εσωτερικά τον ισχυρισμό του «έξωθεν κινδύνου». Το πλέον δηλωτικό, άλλωστε, στοιχείο ως προς το μέγεθος της τουρκικής δυσφορίας απέναντι στην ενδυνάμωση της θρακικής πρωτεύουσας αποτέλεσε η υπερπτήση τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών σε απόσταση μόλις 2,5 ναυτικών μιλίων από την Αλεξανδρούπολη, την επομένη της ομιλίας του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Καυτό δεκαπενθήμερο

Με νωπό, μάλιστα, το προηγούμενο του Μαρτίου του 2020, οπότε η Τουρκία επιχείρησε να ξεδιπλώσει μια πρωτοφανή υβριδική επίθεση στον Εβρο, η σημασία που αποδίδεται από τη γειτονική χώρα στις υποδομές που έχουν αναπτυχθεί έκτοτε στην ελληνική παραμεθόριο ζώνη αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία ανάλυσης της έξαρσης της τουρκικής προκλητικότητας το τελευταίο διάστημα από τις ελληνικές αρχές.

134561110_l
137808779_l

Μολονότι η εκτόξευση «ενεργών απειλών», αλλά και η ανάπτυξη μαξιμαλιστικών αιτιάσεων περί κυριαρχικών δικαιωμάτων των νησιών του Αιγαίου μονοπωλεί σχεδόν τις τοποθετήσεις κορυφαίων αξιωματούχων της γειτονικής χώρας τα τελευταία 24ωρα, εντούτοις το σενάριο επανάληψης της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών στα ελληνοτουρκικά σύνορα παραμένει διαρκώς πάνω στο τραπέζι της υψηλής προετοιμασίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και της ΕΛ.ΑΣ. το φετινό καλοκαίρι. Στα μηνύματα που αποκωδικοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η διαρκώς αυξανόμενη ροή μεταναστών σε μια περίοδο μάλιστα που τα νερά του ποταμού Εβρου έχουν υπερχειλίσει καλύπτοντας τις καλλιέργειες ρυζιού και τα μονοπάτια, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε παγώσει κάθε σημάδι κινητικότητας στην περιοχή κατά τον μήνα Ιούνιο (ιδίως στο δεύτερο δεκαπενθήμερο), οπότε λαμβάνει χώρα συνήθως το φυσικό αυτό φαινόμενο.

Στον αντίποδα, η καθημερινή εκτόξευση απειλών προς την ελληνική πλευρά, αλλά και το εσωτερικό αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η τουρκική οικονομία, βαραίνουν σημαντικά τα επίπεδα επιφυλακής στον Εβρο, σε συνδυασμό με μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία που εξελίσσεται στη γειτονική χώρα με ορίζοντα τον Ιούνιο του 2023, ιδίως όταν οι εκτιμήσεις συντείνουν στο ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, από πλευράς της Αγκυρας.

Αξιολογώντας τα γεωπολιτικά και στρατιωτικά δεδομένα, το βάρος μιας τυχόν απόπειρας υβριδικής απειλής αναμένεται να καλύψουν σε τρία επίπεδα, αφενός οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στον νομό (με τη συνδρομή και δυνάμεων από τους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης) και αφετέρου τα στελέχη των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης του Εβρου, με τη συνδρομή αυξημένου αμυντικού εξοπλισμού, όπως τεθωρακισμένα οχήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αλλά και φορητές κάμερες.

protothema.gr

Continue Reading

ΕΒΡΟΣ

Έσβησε φωτιά που έκαιγε σε δάσος στην Αλεξανδρούπολη

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο χωριό Αετοχώρι του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ωστόσο δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο προκειμένου να μην υπάρξουν ξανά αναζωπυρώσεις.

e-evros.gr

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: