Connect with us

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΑΕΔ | Ξεκινούν οι αιτήσεις σε πρόγραμμα για πρόσληψη 1.295 ανέργων

Δημοσιεύτηκε

στις

Ξεκινούν από την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, οι αιτήσεις για την υπαγωγή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας, 25-29 ετών.

Συγκεκριμένα, σε εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, σημείωνεται:

“Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) έχοντας υπόψη τη µε αριθµ. 12694/28-06-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2272/Β/04-07-2017) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης.

Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 µε καταληκτική ηµεροµηνία την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ειδικότερα η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων, επιτηδευματιών, Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα γίνεται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα εφόσον έχουν δημιουργήσει ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και στο ΟΠΣ-ΟΑΕΔ αλλά και στο ΠΣΚΕ τόσο για την έδρα τους όσο και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά τους, στα οποία επιθυμούν να απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν (1) έως και δέκα (10) ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (με καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδο), στο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

To «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αμοιβές 

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση, για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος άνεργοι νέοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του εργοδότη στον οποίο θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως αυτές θα έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Οι 1.295 θέσεις κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα, ανά ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο και βάσει αυτών υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, που περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ, http://www.espa.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr.
Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου για την εγγραφή τους, οφείλουν να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ).

Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την υποβολή της αίτησης για επικαιροποίηση των στοιχείων τους στις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις: δεν έχουν συμπληρώσει πλήρως ή ορθώς τα στοιχεία στους (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ΚΑΔ, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ), αλλαγή στοιχείων της έδρας ή υποκαταστήματος, δεν έχουν δηλώσει τυχόν υποκαταστήματα κ.α. Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο σύστημα του ΠΣΚΕ, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα με τους κωδικούς που διαθέτουν, προσθέτοντας την εν λόγω νέα δράση. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να συνδεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να υποβάλλει την σχετική ηλεκτρονική Αίτηση Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης για να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και συνθηματικό. Τον κωδικό και το συνθηματικό αυτό η επιχείρηση θα τα χρησιμοποιήσει για την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα στο ΠΣΚΕ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απάντηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειδική Αγωγή | Οι πρώτοι 1.040 διορισμοί εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε

στις

Αναρτήθηκαν σήμερα τα ονόματα των 1.040 επιτυχόντων για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων Θεραπευτών Λόγου, Ψυχολόγων, Σχολικών Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπευτών, Εργασιοθεραπευτών- Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών Λειτουργών καθώς και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που διορίζονται βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεών τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

«Η σημερινή ημέρα είναι πραγματικά ξεχωριστή για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη χώρα μας. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που γίνονται μόνιμοι, μέσω ΑΣΕΠ, διορισμοί στην Ειδική Αγωγή, τομέα που η Κυβέρνηση θεωρεί μείζονος σημασίας» ανέφερε στη δήλωσή της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

«Στηρίζουμε έμπρακτα αυτό το κρίσιμο σκέλος της δημόσιας εκπαίδευσης, τα παιδιά, τις οικογένειες αλλά και το σχολείο και τους λειτουργούς του. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, με συνέπεια, ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία, για ένα καλύτερο σχολείο για μια καλύτερη κοινωνία» πρόσθεσε η υπουργός.

Και συνέχισε:

«Παράλληλα, δρομολογούμε για πρώτη επίσης φορά, την σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σταθμισμένων στις ανάγκες των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει την ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που θα δίνουν διέξοδο στους αποφοίτους των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Στόχος μας, η εκπαίδευση για όλους χωρίς αποκλεισμούς, με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προσαρμοστεί σταδιακά στη λογική της ενταξιακής εκπαίδευσης για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμος ο νέος χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Αλώνια Σαμοθράκης

Δημοσιεύτηκε

στις

Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε ο Δήμος Σαμοθράκης με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος ΑΕ στις 30/10/2019 για την χρηματοδότηση του έργου ”Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Παλιό Σχολείο Αλωνίων” το οποίο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στο υπομέτρο 1.2 με την απόφαση 3667/9-8-2019 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. της Π.Α.Μ.Θ. με προϋπολογισμό 232.371,36€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο προβλέπει την κτιριακή μετατροπή του παλιού σχολείου των Αλωνίων σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο του 2022.

e-evros

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Δέκα επιτυχημένοι επαγγελματίες δίνουν συμβουλές για να βρεις το δρόμο σου

Δημοσιεύτηκε

στις

Τα μυστικά της προσοδοφόρας πορείας τους και tips για να βρεθείς στην κορυφή!

«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» Η ερώτηση που βγαίνει αβίαστα από τα χείλη των μεγαλύτερων προς τους μικρούς κρύβει μια αλήθεια: Το ότι οι περισσότεροι καλούνται να αποφασίσουν από νωρίς τι θέλουν  να κάνουν στη ζωή τους, ενώ συνήθως δεν είναι στην ηλικία να αξιολογήσουν μια τέτοια προοπτική. Και οι καθιερωμένες απαντήσεις «δασκάλα, αστροναύτης, γιατρός, ηθοποιός, τραγουδιστής» μαζί με τις τελευταίες προσθήκες «Youtuber, τηλεπερσόνα, life coach» κτλ έρχονται κάποια στιγμή αντιμέτωπες με μια άλλη σκληρή πραγματικότητα: Τη διαπίστωση, για παράδειγμα, πως το «όνειρο» της ηθοποιίας δεν συνοδευόταν κι από το απαραίτητο ταλέντο, ή γεννήθηκε σε μια εποχή που ο κλάδος μαστίζεται από ισοπεδωτική ανεργία. Ή τη συνειδητοποίηση πως η δικηγορική καταξίωση στις δικαστικές αίθουσες δεν στάθηκε αρκετή για να καταπνίξει μια άλλη κλίση, που δεν είχε όμως εκφραστεί- ή δεν είχε καν συνειδητοποιηθεί!

Εκτός από τους ανθρώπους που ένιωθαν από μικροί «ταγμένοι» σε έναν στόχο, έμειναν προσηλωμένοι σε αυτόν μεγαλώνοντας και η επιλογή τους τους δικαίωσε, υπάρχει πλήθος άλλων που για διάφορους λόγους για άλλου ξεκίνησαν κι αλλού τους πήγε η ζωή, ή αλλού θέλησαν τελικά και οι ίδιοι να πάνε. Οπότε δεν είναι ιδιαίτερα παράξενο που μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δηλώνει μη ικανοποιημένο από τη δουλειά του.

Τα καλά νέα: Είναι απλώς μία δουλειά. Μπορεί όποιος πραγματικά το θέλει να σταματήσει αυτό που δεν τον ικανοποιεί πια και να κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι εφ’ όρου ζωής, αν δεν θέλει. Τα κακά νέα: Ναι, η εποχή δυσκολεύει το να αφήσει κανείς μια ασφαλή ή δοκιμασμένη συνταγή και να ανοίξει τα φτερά σου, επιχειρώντας μάλιστα με ρίσκο. Αλλά πολλές φορές, αυτές οι πιεστικές συνθήκες φέρνουν και εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε δέκα επιτυχημένοι entrepreneurs από το The Oracles, οι οποίοι μοιράζουν απλόχερα τις συμβουλές τους.

1. Δοκίμασε πολλά διαφορετικά πράγματα

 

ΤΙ: Βρες δουλειά ή ξεκίνα μια επιχείρηση με βάση τι σου αρέσει να κάνεις όταν δεν δουλεύεις. Εάν δεν ξέρεις τι σου αρέσει, δοκίμασε διαφορετικά πράγματα. Ταξίδια, χορός, μαθήματα μαγειρικής. Ζήτησε να κάνεις πρακτική ενός μήνα δίπλα σε ανθρώπους από τους οποίους μπορείς να διδαχθείς δωρεάν. Δοκίμασε όσα περισσότερα πράγματα μπορείς γιατί το να μαντεύεις τι μπορεί να σου κάνει δεν θα σε πάει μακριά.

ΠΟΙΟΣ: Gary Vaynerchuk, ιδρυτής και CEO της εταιρείας επικοινωνιών VaynerX και συγγραφέας του best seller «Crushing It!».

2. Γίνε πολύ καλός σε ό,τι σε ευχαριστεί να κάνεις

 

ΤΙ: Σκέψου πώς θέλεις να περνάς τον χρόνο σου μακροπρόθεσμα. Κάνε online μαθήματα για να γίνεις «αυθεντία» σε ό,τι σε ευχαριστεί. Αν είσαι ο «ειδικός» στον κλάδο σου, οι πόρτες θα είναι για σένα ανοιχτές. Σκέψου τι σε ενδιαφέρει και τι απολαμβάνεις στη ζωή σου. Ο συγγραφέας Jim Collins προτείνει να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτά που είσαι καλός, που σου αρέσει να κάνεις, και αυτά από τα οποία μπορείς να βγάζεις λεφτά. Είχα την τέλεια δουλειά μετά το πανεπιστήμιο αλλά αποφάσισα τελικά να φτιάξω μια επιχείρηση από το μηδέν. Να θυμάσαι πως τίποτα δεν είναι παντοτινό. Δεν θα είναι τέλεια κάθε απόφασή σου, αλλά μπορείς πάντα να κάνεις μια αλλαγή και να διδαχθείς από αυτή στη διαδρομή σου.

ΠΟΙΟΣ: Marla Beck, συνιδρύτρια και CEO της εταιρείας Bluemercury, που εξαγοράστηκε από τα Macy’s έναντι 210 εκατομμυρίων δολαρίων. Δημιουργός της σειράς καλλυντικών M-61 και Lune+Aster.

3. Βγες από την comfort zone

 

ΤΙ: Σκέψου τι σε παθιάζει και τι σου ταιριάζει- πράγματα που αλλάζουν με τον χρόνο. Η ζωή είναι ένα ταξίδι, οπότε θεώρησε κάθε δουλειά ένα βήμα προς τον προορισμό σου. Σε τι είσαι καλός; Τι σε ευχαριστεί; Γράψε τις απαντήσεις σου και δες αν σου δίνουν μία κατεύθυνση. Ψάξε εταιρείες με ευκαιρίες κατάρτισης και έναν προϊστάμενο που θαυμάζεις, γιατί το εργασιακό περιβάλλον καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίησή σου.

Να βγεις από την comfort zone. Αν κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα θα συνεχίσεις να έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Δικτυώσου, διερεύνησε ευκαιρίες μέσα στην εταιρεία στην οποία δουλεύεις και προσέγγισε οργανισμούς που κάνουν κάτι που σου αρέσει. Το να φτιάχνεις νέες διασυνδέσεις μπορεί να σε πάει στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου.

ΠΟΙΟΣ: Dottie Herman, CEO της Douglas Elliman, «αυτοκρατορίας» μεσιτών με ετήσιες πωλήσεις 27 δισ. δολαρίων.

 4. Κοίτα πίσω

 

ΤΙ: Πολλοί φιλόδοξοι entrepreneurs νιώθουν κάποιες φορές ανικανοποίητοι. Το πώς διαχειρίζεσαι αυτό το συναίσθημα είναι αυτό που χτίζει χαρακτήρα και σε καθοδηγεί στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ προτείνω να κοιτάξεις στο παρελθόν σου. Σκέψου τις στιγμές που σου έφεραν μεγάλη χαρά. Προσπάθησε να θυμηθείς πότε ένιωθες ενθουσιασμό και πάθος για κάτι. Μετά σκέψου πώς μπορείς να δημιουργήσεις και πάλι συνθήκες γι’ αυτά τα αισθήματα στην τωρινή σου δουλειά. Θα εκπλαγείς από το πόσο λίγη σκέψη και πολύ ανοιχτό μυαλό μπορούν να  σε βοηθήσουν να ξαναβρείς τι σου αρέσει να κάνεις. Άλλωστε η ζωή είναι πολύ μικρή.

ΠΟΙΟΣ: Johnathan Ruggiero, συνιδρυτής και CEO της εταιρείας που φτιάχνει ανδρικές βέρες Manly Bands.

5. Συμβιβάσου με την αποτυχία

 

ΤΙ: Ο πατέρας μου, επίσης entrepreneur, μου επέτρεψε να αποτύχω σε κάθε άθλημα. Και το έκανα! Αλλά αυτό με δίδαξε πως είναι σημαντικό να προσπαθείς γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε τι μπορεί να είσαι καλός. Όσο αποτυγχάνεις, τόσο πιο καλά γνωρίζεις τον εαυτό σου και τόσο καλύτερα ξεχωρίζεις τι δεν μπορείς να κάνεις καλά και πού ξεδιπλώνεις καλύτερα τις δεξιότητές σου. Οπότε σκέψου την τωρινή σου δουλειά και αναρωτήσου ποιες πτυχές της σε κάνουν ευτυχισμένο. Τότε θα δεις και λίγο πιο καθαρά προς τα πού να κινηθείς. Εάν έχεις μια κλίση, δες αν μπορείς να βρεις τον χώρο να την αναπτύξεις σε κάποιο άλλο κλάδο της ίδιας εταιρείας, προσφέροντας αρχικά τη βοήθειά σου. Εάν ο νέος ρόλος σε ικανοποιεί, συζήτησε με τον προϊστάμενό σου το ενδεχόμενο να μεταπηδήσεις εκεί μόνιμα.

ΠΟΙΟΣ: Michelle Luchese, συνιδρύτρια της εταιρείας που φτιάχνει ανδρικές βέρες Manly Bands.

6. Το τρίπτυχο της επιτυχίας

 

ΤΙ: Μια «γεμάτη» ζωή ξεκινά από αυτά που σε κάνουν να νιώθεις καλά. Μην περιμένεις αυτό που σε κάνει να παθιάζεσαι να γίνει κύρια πηγή εισοδήματος από την πρώτη μέρα, γιατί αυτό δεν θα συμβεί, αλλά ούτε να το εγκαταλείψεις. Βρες σε τι είσαι καλός και συνέχισε να το κάνεις. Έγραφα μουσική επί 20 χρόνια, ενώ εργαζόμουν στους τομείς των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Τώρα αρχίζω να βγάζω λεφτά από το πάθος μου, συνδυάζοντας τις γνώσεις μου στο μάρκετινγκ και το μουσικό μου ταλέντο για να γράψω «εμπορική μουσική» και παίρνοντας συνεντεύξεις από entrepreneurs για την πλατφόρμα «Executive Raps». Συνδύασε τις δεξιότητές σου με το πάθος σου και κάτι που θα σου φέρει λεφτά. Όταν βρεις αυτό το τρίπτυχο, επένδυσε σε αυτό μέχρι να μπορέσεις να εγκαταλείψεις τη δουλειά σου και να κάνεις δουλειά αυτό που πραγματικά σε ευχαριστεί.

ΠΟΙΟΣ: Craig Handley, συνιδρυτής του ListenTrust και συγγραφέας του «Hired to Quit, Inspired to Stay».

7. Βρες τον δικό σου δρόμο, όχι κάποιου άλλου

 

ΤΙ: Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε μια δουλειά από τύχη, επειδή ένας φίλος τους μίλησε για κάποια «ευκαιρία» ή οι γονείς τους ήξεραν κάποιον. Το σύστημα εκπαίδευσης δεν αναδεικνύει όλες τις επιλογές μας, όπως την ανεξάντλητη δεξαμενή του ίντερνετ, οπότε πρέπει να τα ανακαλύπτουμε μόνοι μας.

Ψάξε τη δουλειά που μπορεί να σου αρέσει, δοκίμασέ τη για λίγους μήνες και μετά σκέψου εάν ταιριάζει στον τρόπο ζωής σου κι αν μπορείς να την κάνεις για χρόνια. Μη σκέφτεσαι τα αποτελέσματα, θα έρθουν αργότερα. Όπως λέει ο Gary Vaynerchuk, «κλείσε τα μάτια σου μέχρι να γίνεις 29». Έχεις χρόνο για να σκεφτείς. Όταν ένα ενδιαφέρον σου γίνει πάθος και ταιριάζει και με το ταλέντο σου, έχεις μια ευκαιρία για μια γεμάτη ζωή. Επειδή θα κάνεις κάθε μέρα κάτι που δεν θα το θεωρείς δουλειά.

ΠΟΙΟΣ: Torben Platzer, συνιδρυτής και CEO του TPA Media Group, ιδρυτής του εκπαιδευτικού προγράμματος SELFMADE.

8. Ακολούθησε αυτό που σε κάνει χαρούμενο

 

ΤΙ: Όταν είμαστε μικροί, επιλέγουμε μία κατεύθυνση με βάση τι θέλουν οι άλλοι για εμάς, οικογένεια, δάσκαλοι, κι άλλοι. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είμαστε, οπότε ξεκινάμε να ικανοποιούμε τα όνειρα των άλλων αντί για τα δικά μας. Αλλά το λάθος μονοπάτι μας αποκαλύπτει τελικά τι δεν θέλουμε και μας βοηθά να ανακαλύψουμε τι μας γεμίζει. Το κλειδί είναι να έχεις το κουράγιο να κάνεις την αλλαγή προς αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, ακόμα κι αν αυτό αναστατώνει τους άλλους. Εγώ άλλαξα επαγγελματική κατεύθυνση αμέτρητες φορές πριν καταλήξω σε αυτή που με ικανοποιεί. Και μάλλον θα αλλάξω πάλι όσο μεγαλώνω.

ΠΟΙΟΣ: Jen Gottlieb, συνιδρύτρια του Super Connector Media.

9. Μην τα παρατάς

 

ΤΙ: Οι περισσότεροι που δεν ευτύχησαν επαγγελματικά είχαν εγκαταλείψει γρήγορα την προσπάθεια. Δύο χρόνια μετά την πρώτη μου επιχείρηση ένιωθα βαλτωμένος, σκεφτόμουν να τα παρατήσω. Τελικά έμαθα να αγαπώ αυτό που κάνω, ειδικά αφότου ήρθε η επιτυχία. Η ικανοποίηση έρχεται μετά την επιτυχία, όχι το αντίστροφο. Βρες αυτό που ταιριάζει με τις αξίες σου και μείνει εκεί μέχρι να τα καταφέρεις. Κάνε μια λίστα με αυτά που ζητάς από τη δουλειά σου, μεταξύ άλλων και τα λεφτά που θέλεις και το πώς περνάς τον χρόνο σου. Σκέψου μερικές επιλογές, ξεχώρισε μία και κυνήγησέ τη. Η καλύτερη ημέρα για να ξεκινήσεις είναι χθες.

ΠΟΙΟΣ: Matt Clark, συνιδρυτής και πρόεδρος του  Amazing.com και συνδημιουργός του Amazing Selling Machine.

 

10. Η διαδικασία των τριών βημάτων

 

ΤΙ: Είναι εύκολο να χαθείς στις αμέτρητες επαγγελματικές επιλογές. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία τριών βημάτων που «ξεκαθαρίζει» ποια δουλειά θα αγαπήσεις και στην οποία μπορείς να ξεχωρίσεις. Πρώτα βρες κάποιον που έχει την καριέρα που θέλεις. Φτιάξε τρεις στήλες. Τις δεξιότητές του, τις δεξιότητές του και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξεις για να ακολουθήσεις τα βήματά του. Στο τέλος κάνε ό,τι έκανε εκείνος για να φτάσει εκεί που είναι. Δεν χρειάζεται να εφεύρεις τον τροχό. Διάβασε όποιο βιβλίο έγραψε εκείνος και δες/διάβασε κάθε συνέντευξή του. Βρες τρόπο να τον γνωρίσεις προσωπικά. Μάθε από τη δουλειά του και ακολούθησε την πορεία του.

ΠΟΙΟΣ: Natalie Workman, συνιδρύτρια του Cardone Ventures for Women

newsbeast

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Σέρρες | 150 προσλήψεις στο Εργοστάσιο Ζάχαρης των Σερρών

Δημοσιεύτηκε

στις

20.000 στρέμματα τεύτλα θα σπαρθούν φέτος…

Σε προσλήψεις 150 ατόμων στις Σέρρες προχωρά η Royal Sugar για τη λειτουργία του εργοστασίου Σερρών της ΕΒΖ, που σύμφωνα με μελέτη βιωσιμότητας κρίθηκε πιο πρόσφορο να τεθεί φέτος σε παραγωγική λειτουργία, σε σύγκριση με το εργοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας.

Σύμφωνα με τον κ.Καραθανάση, διευθύνοντα σύμβουλο της Royal Sugar, η οποία υπενθυμίζεται ότι μαζί με την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δυο εργοστασίων της ΕΒΖ, στη μονάδα στο Πλατύ θα γίνεται η αποθήκευση και συσκευασία, δηλαδή η μεταποίηση της παραγόμενης ζάχαρης, ενώ στη μονάδα των Σερρών “τρέχουν΄ήδη επενδύσεις συντήρησης και αναβάθμισης ύψους 5 εκατ.ευρώ.

Φέτος, μάλιστα, θα υπάρξει παραγωγή ζάχαρης τόσο από τεύτλα που θα παραχθούν στην Ελλάδα, όσο και από ζαχαροκάλαμο και στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται καράβι με 20.000 τόνους ακατέργαστη ζάχαρη, την οποία θα επεξεργαστεί η μονάδα των Σερρών.

Όσον αφορά, δε, την τευτλοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Royal Sugar,, κ.Καραθανάση “φέτος θα σπαρθούν από 15.000 έως 20.00 στρέμματα στη Βόρεια Ελλάδα, από Ορεστιάδα μέχρι Δοοκό, με προοπτική να αυξηθούν την επόμενη χρονιά σε πάνω από από 70.000 στρέμματα. Ζητούμε την κατανόηση όλων, γιατί είναι η πρώτη χρονιά”.

thesseconomy

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Social

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠIΣHΣ