Connect with us

ΚΑΒΑΛΑ

Καβάλα | Καταγγελία για την επαναλειτουργία του πάρκινγκ “Ροδόπη”

Με μία αν μη τι άλλο σκληρή ανακοίνωση επανήλθε η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Ιδιοκτητών Στεγασμένων Σταθμών αυτοκινήτων σχετικά με τις εξελίξεις στο “Ροδόπη”.

Στην ανακοίνωση μάλιστα γίνεται λόγος για φωτογραφική διάταξη, την οποία η ένωση σκοπεύει να προσβάλλει καταλλήλως.

Διαβάστε την επιστολή προς τα ΜΜΕ :

Στις 23.7.2021 στο Α τεύχος του Φ.Ε.Κ. με α/α 129 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4819/2021
Ο Νόμος αυτός αφορά κατ’ ουσία την Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ στην Εθνική Νομοθεσία.
Σ’ αυτό το Νόμο εντελώς ψηφίστηκε το άρθρο 160, το οποίο αποτελεί απαράδεκτη φωτογραφική διάταξη, την οποία σκοπεύουμε να προσβάλουμε καταλλήλως, για να ακυρωθεί και τελικά στη ΡΟΔΟΠΗ να κατασκευασθεί ένας ασφαλής υπόγειος χώρος στάθμευσης με χώρο πρασίνου – πλατείας από επάνω του.
Ως γνωστόν αυτή την διάταξη την πρότειναν οι Βουλευτές Καβάλας κ.κ. Ι. Πασχαλίδης και Ν. Παναγιωτόπουλος, οι οποίοι στήριξαν μία αβάσιμη και τρωτή διάταξη, για λόγους τους οποίους εκείνοι γνωρίζουν.
Η ψηφισθείσα διάταξη αναφέρει ξεκάθαρα, ότι για να λάβει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας υπαιθρίου χώρου στάθμευσης δημοσίας χρήσεως ο ακάλυπτος χώρος της Πλατείας ΡΟΔΟΠΗΣ πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α’ 277).
Το άρθρο 28 του Π.Δ. 455/1976, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 του Ν. 4710/2020, ορίζει τα ακόλουθα:
«Άρθρο 28
Προϋποθέσεις, όροι ίδρυσης και λειτουργίας
1. Η θέση των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων είναι τέτοια, ώστε η λειτουργία τους να μην επηρεάζει δυσμενώς την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και τα τυχόν υφιστάμενα, σε άμεση γειτνίαση ή παρακείμενα εκπαιδευτήρια, γηροκομεία και άσυλα εν γένει ή την εμφάνιση της περιοχής.
2. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ίδρυση υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων σε άμεση γειτνίαση κατά την έννοια της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, με νοσηλευτικά ιδρύματα εν γένει και αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή πάνω από υφιστάμενους υπόγειους χώρους.
3. Ειδικά για την πόλη των Αθηνών απαγορεύεται η ίδρυση υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων εντός της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ίδρυση τέτοιων σταθμών στην παραπάνω περιοχή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος.
4. Εντός των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων απαγορεύεται κάθε χρήση φλόγας. Επίσης, εντός των σταθμών απαγορεύεται η λειτουργία κάθε είδους συνεργείου ή ηλεκτρολογικού εργαστηρίου ή πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων ή αντλίας καυσίμων.
5. Σε κατάλληλες θέσεις εντός των σταθμών τοποθετούνται αυτόματοι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης γόμωσης έξι (6) κιλών τουλάχιστον, αριθμού αντίστοιχου προς έναν πυροσβεστήρα ανά δέκα (10) αυτοκίνητα χωρητικότητας του σταθμού.
6. Αν η λειτουργία του υπαίθριου σταθμού παρατείνεται μετά τις 18:00, ο υπαίθριος σταθμός υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της κατά τη διάρκεια των απογευματινών και νυχτερινών ωρών φύλαξης και διακίνησης των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται του σταθμού, με παροχή είτε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είτε από άλλον επίσημο πάροχο. Εναλλακτικά, η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ενός υπαίθριου σταθμού μπορεί να επιτυγχάνεται και με αυτόνομα φωτιστικά σώματα, τα οποία λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ.
7. Κάθε υπαίθριος σταθμός:
α) διαθέτει περιτοίχιση ή περίφραξη από άκαυστο υλικό, ώστε να μην είναι δυνατή η διενέργεια ελιγμών στα πεζοδρόμια ή η κατάληψη αυτών από αυτοκίνητα,
β) έχει την ωφέλιμη επιφάνειά του κατάλληλα επιστρωμένη είτε από ασφαλτικό τάπητα είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο) και διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των προς στάθμευση αυτοκινήτων,
γ) διαθέτει επί του δαπέδου διαγράμμιση της διάταξης των προς στάθμευση αυτοκινήτων,
δ) διαθέτει είσοδο – έξοδο πλάτους τριών (3) έως έξι (6) μ., κατά την κρίση της υπηρεσίας, ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού, μπροστά δε από κάθε σειρά αυτοκινήτων υπάρχει διάδρομος πλάτους από τρία (3) μ. έως έξι (6) μ. τουλάχιστον, ανάλογα με τη διάταξη στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα παρακάτω ενδεικτικά σκαριφήματα,

ε) διαθέτει γραφείο κίνησης κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. Για την τοποθέτηση και χρήση του γραφείου κίνησης δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον έχει εμβαδόν έως και δεκαπέντε (15) τ.μ. και είναι προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4067/2010,
στ) διαθέτει αναρτημένη πινακίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός και η διάταξη των θέσεων στάθμευσης,
ζ) επιτρέπεται να φέρει προσωρινά σκίαστρα κατάλληλης μηχανικής αντοχής.
Σύμφωνα με το σκαρίφημα χωροθέτησης, το οποίο πρέπει να τηρηθεί πλήρως, στον «νόμιμο» υπαίθριο χώρο στάθμευσης θα επιτρέπεται να σταθμεύον το πολύ 123 οχήματα και όχι 280 όπως δείχνουν οι δορυφορικές φωτογραφίες του Google Map, ότι στάθμευαν με την ανοχή των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών .
Κρίνουμε απαράδεκτο το γεγονός, ότι νυν Δήμαρχος, ενώ γνώριζε, ότι ο τιμοκατάλογος, που είχε αναρτήσει ο επιχειρηματίας ήταν κατά πολύ υψηλότερος με το τίμημα της στάθμευσης, που όριζε η μισθωτική σύμβαση, εν τούτοις τον ανέχετο και δεν προέβη στην καταγγελία της.
Προ μηνός καταγγείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αυτό το γεγονός, όπως και το γεγονός ότι για την υποτιθέμενη βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Καβάλας διασπαθίστηκε άσκοπα δημόσιο χρήμα.
Επίσης εντός το προσεχών ημερών σκοπεύουμε να ενημερώσουμε δεόντως την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος για όλα όσα έχουμε διαπιστώσει, ότι συνέβησαν στην Καβάλα από το 2013 έως σήμερα, προκειμένου να τα αξιολογήσει, να τα ερευνήσει και εφόσον κρίνει, ότι συντρέχουν λόγοι, τότε να προβεί στις υπό του Νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες.
Τέλος επισημαίνουμε ότι η Νομική Υπηρεσία του ∆ήµου Καβάλας στην αριθ. πρωτ. 14509/07-8-2007 γνωμοδότησή της ανέφερε τα ακόλουθα «….µε την παρ. 1 του αρθ. 7 του Ν. 2741/1999 ορίζεται ότι µμισθώσεις σε πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους δεν υπάγονται στην προστασία του Π.∆. 34/95» και συνεχίζει « … Η εξαίρεση από την προστασία υπάρχει ακόμα και αν στα µμίσθια (κοινόχρηστοι χώροι πλατείες), επιχειρούνται πράξεις εμπορικές (π.χ. ενοικίαση θέσεων στάθµευσης) και ανεξάρτητα από το εάν οι χώροι είναι ακάλυπτοι ή δομημένοι µε πρόχειρες ή µόνιµες κατασκευές», και επίσης «…Παρέπεται λοιπόν ότι κατά την κρίση µας, η εν θέματι µμίσθωση δεν υπάγεται στις προστατευόμενες εμπορικές µμισθώσεις Π.∆.34/95, δεν έχει δωδεκαετή διάρκεια, αλλά αντιθέτως υπάγεται στις µισθώσεις του Α.Κ., έχει καταστεί ως εκ του συναφθέντος πρακτικού συµβιβασµού αορίστου χρόνου. Μπορεί συνεπώς να καταγγελθεί σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη εκτεθεί, να αποδοθεί στον ∆ήµο Καβάλας εν ανάγκη και µε άσκηση αγωγής σε βάρος του μισθωτή και να επαναδηµοπρατηθεί κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην διάταξη αρθ.192 Ν.3463/2006».
Σύμφωνα με την προεκτεθείσα γνωμοδότηση κάποιοι συνάδελφοί μας άμεσα θα ασκήσουν αγωγή σε βάρος του μισθωτή και θα ζητήσουν να επαναδηµοπρατηθεί η ΡΟΔΟΠΗ κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην διάταξη αρθ.192 Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθησαν και ισχύουν.
H κύρια σύμβαση έληγε το 2014, με απόφαση Δ.Σ. 4/4/2014 δόθηκε παράταση έως 3/4/19 με το ίδιο μίσθωμα, με άλλη απόφαση Δ.Σ. 5/6/19 δόθηκε παράταση 3 μηνών (δηλαδή έως 2/7/19) προφανώς για να καλυφθεί και ο προγενέστερος χρόνος.
Με απόφαση ΔΣ στις 17/11/19 δόθηκε εκ νέου παράταση για 2 έτη στον ίδιο μισθωτή , όπου η σύμβαση θα έπρεπε να έχει λήξει 1/7/21 ( καλύπτοντας έτσι και το προγενέστερο χρόνο που ο μισθωτής ήταν χωρίς σύμβαση).
Η σύμβαση ενώ θα έπρεπε σήμερα 29/7/21 να είναι ληγμένη, εμφανίζεται ενεργή καθώς ο δήμαρχος με δική του πρωτοβουλία και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ, υπέγραψε τη παράταση της σύμβασης έως 11/11/21 ( δηλαδή όχι από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης αλλά από την ημερομηνία της απόφασης του ΔΣ)
Κατόπιν τούτου η παράταση της μισθωτικής σύμβασης του κ. Αντ. Μώκου για την ΡΟΔΟΠΗ θα καταστεί άκυρη και δεν θα ισχύει, οπότε η οικεία Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών οφείλει πριν προβεί στην χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, να ρωτήσει την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας .
Συνεπώς ο κ. Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν οπωσδήποτε να τηρήσουν πλήρως την προαναφερθείσα διάταξη.
Επί πλέον διερωτώμεθα για ποιούς λόγους ο κ. Δήμαρχος δεν τηρεί την ισχύουσα Νομοθεσία;
Επίσης γι’ αυτό το ερώτημά μας θα ενημερώσουμε την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος για να το διερευνήσει εις βάθος.
Με αυτή την απαράδεκτη διαδικασία βλάπτεται κατάφωρα ο ελεύθερος ανταγωνισμός, αφού δημιουργείται μονοπώλιο.
Τέλος θεωρούμε απαράδεκτη την αμέλεια των Δημοτικών Αρχόντων της Καβάλας, οι οποίοι από το 2003 δεν προέβησαν στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης και την εν συνεχεία κατασκευή διώροφου υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 630, στον οποίον θα στάθμευαν με ασφάλεια και προστασία από τις καιρικές συνθήκες τουλάχιστον 350 και θα υπήρχε μία Πλατεία 3.500 τ.μ. και δεν θα επιβαρύνετο η αστική κινητικότητα.
Νέα Ιωνία 29.7.2021

Για την Π.Ε.Ε.Ι.Σ.Σ.Α.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιλτιάδης Ι. Καυκαλέτος
Φαρμακοποιός & Επιχειρηματίας
Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων

Click to comment

Απάντηση

ΚΑΒΑΛΑ

Θεοτόκης | Οι κάτοικοι στη Νέα Ηρακλείτσα έχουν να δουν πολύ καιρό περιπολικό λόγω του… covid!

Σε μία απίστευτη, ωστόσο απόλυτα ειλικρινής δήλωση προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα από την εκπομπή Αναλυτής του ENA Channel με τον Απόστολο Ατζεμιδάκη ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας Λευτέρης Θεοτόκης.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοτόκης ο κορωνοϊός έχει επιφέρει πολλά προβλήματα στον κλάδο καθώς πλέον εκτός από την εγκληματικότητα έχει επωμιστεί και τους ελέγχους του covid, και τους ελέγχους της καραντίνας καθώς και τα γραφειοκρατικά των προστίμων.

Ο ίδιος ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι οι κάτοικοι σε Νέα Ηρακλείτσα, Οφρύνιο και Ορφάνι έχουν να δουν πάρα πολύ καιρό περιπολικό, παρά το γεγονός ότι το περσινό καλοκαίρι είχε αυξηθεί τρομερά η εγκληματικότητα στις συγκεκριμένες περιοχές και αυτό διότι ο αστυνομικοί οφείλουν να κάνουν ελέγχους κατά της covid-19 και να ελέγχουν εάν οι πολίτες που βρίσκονται σε καραντίνα είναι στις οικίες τους!

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαντήσεις του Δημάρχου Νέστου στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ για τα ασθενοφόρα στο Κ.Υ Χρυσούπολης

Σε θέμα ανοιχτής συζήτησης έθεσε ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας Κώστας Τσιτσιλικάκης το ζήτημα που προκύπτει με την μείωση προσωπικού του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ Χρυσούπολης.

Πρόκειται για μία απόφαση που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέστου και θα φέρει προβλήματα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μέσα από το Radio ENA 90,5 ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας.

Από την άλλη πλευρά απαντώντας στον κ. Τσιτσιλικάκη ο Δήμαρχος Νέστου τόνισε στο enanews.gr ότι το πιο λογικό είναι ο Δήμος να καλύπτει τις δικές του ανάγκες. Επισήμανε ότι τις περισσότερες φορές το ασθενοφόρο το οποίο εξυπηρετούσε τις περιοχές του Νέστου αναγκαζόταν να φεύγει στην Θάσο για να εξυπηρετήσει περιστατικά και αυτό γινόταν μετά από από απόφαση από τα κεντρικά του ΕΚΑΒ.

“Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Εάν υπήρχε ένα περιστατικό στη Λεκάνη του Δήμου Νέστου για παράδειγμα δεν θα υπήρχε ασθενοφόρο εάν αυτό ήταν στην Θάσο. Πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον των Δημοτών μας” τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης.

Με σχετική του παρέμβαση στο enanews.gr ο κ. Τσιτσιλικάκης επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς ότι έτσι έχει η κατάσταση και ο Δημαρχος βοήθησε όσο μπορούσε, το ζητούμενο είναι ωστόσο να υπάρχει άμεσα πρόσληψη νέου προσωπικού από την 4η Υ.Π.Ε για να μην παρατηρούνται τέτοιου είδους προβλήματα.

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

Καβάλα | Δεν κλείνει η υπόθεση της Πεσμένης Γέφυρας

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση η οποία απασχόλησε αυτή την εβδομάδα το Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας και είχε ως κατηγορούμενους την πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Ευαγγελία Δρακονάκη αλλά και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας Μάκη Χαραλαμπίδη και αφορά την πτώση της γέφυρας δεν φαίνεται να σταματάει εδώ.

Οι ίδιες πληροοφορίες κάνουν λόγο πως αναμένεται να αλλάξουν τα πρόσωπα του κατηγορητηρίου τις επόμενες μέρες και η υπόθεση θα ξαναέρθει στην επικαιρότητα μετά την πανηγυρική αθώωση των δύο κατηγορούμενων (διαβάστε σχετικά εδώ).

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: