Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισημάνσεις του Συλλόγου Οικ. Ελεύθ. Επαγγ. Έβρου για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Επισημάνσεις επί της Πρόσκλησης “Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην Αν. Μακεδονία και Θράκη”.

Επιστολή του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Έβρου προς τον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας – Θράκης Χρήστο Μέτιο, με επισημάνσεις αναφορικά με την Πρόσκληση “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη”:

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Απόφασης με Αρ. Πρωτ. 5053/08.10.2020 με θέμα την Πρόσκληση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020″», θα θέλαμε ως Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου να καταθέσουμε τις επισημάνσεις μας επί της παρούσας πρόσκλησης, καθώς τα μέλη μας Οικονομολόγοι – Λογιστές, είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο θα διαχειριστούν από μέρους των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Αρχικά, επικροτούμε τη πρωτοβουλία για την ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθότι κρίνεται ζωτικής σημασίας η οποιαδήποτε στήριξη, στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας, του επιχειρηματικού κόσμους και εν γένει των επαγγελματιών.

Ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα κενά και τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η εν λόγω Πρόσκληση όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα apriori να θέτει εκτός διαδικασίας μεγάλο μέρος επιχειρήσεων.

Ως Θεσμικό Πλαίσιο χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης, επιλέχθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λ.Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis), το οποίο ως γνωστό θέτει όριο τις 200.000 € για την τριετία. Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο θέτει εκτός της χορήγησης μεγάλο μέρος επιχειρήσεων οι οποίες έκαναν χρήση την προηγούμενη τριετία προγραμμάτων ενίσχυσης. Μάλιστα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη μονοδιάστατη χρήση του θεσμικού πλαισίου τιμωρητική, κυρίως για επιχειρήσεις οι οποίες επένδυσαν την τελευταία τριετία κάνοντας χρήση και των διαφόρων προγραμμάτων ενίσχυσης, δημιουργώντας οικονομική δραστηριότητα και θέσεις απασχόλησης πολύτιμες για την περιοχή. Το παρόν ενισχύεται ακόμα περισσότερο καθώς ως γνωστόν στην παρούσα χρονική συγκυρία το Υπ. Οικονομικών με τη ΚΥΑ ΓΔΟΥ 207/10.09.2020 διεξάγει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου ήσσονος σημασίας de minimis να αποκλείονται στην περίπτωση που έχουν εξαντλήσει το όριο των 200.000 € για την τριετία.

Στο σημείο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της Πρόσκλησης και ενσωμάτωσης επιπρόσθετου θεσμικού πλαισίου το οποίο να άρει τα ανωτέρω προσχώματα. Κρίνουμε επιβεβλημένη την προσθήκη στο Θεσμικό Πλαίσιο της Πρόσκλησης, το Προσωρινό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με την αρ. 19.03.2020/C(2020)/1863 για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο μάλιστα θεσπίστηκε από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι αυτό το λόγο και ανεβάζει τα όρια χρηματοδότησης στις 800.000 € για κάθε επιχείρηση.

Επιπρόσθετα, εύλογα ερωτήματα δημιουργεί το εύρος του διαστήματος κατά το οποίο θα είναι ανοιχτή η Πρόσκληση. Αποτελεί ηλίου φαεινότερο ότι η ανάγκη στήριξης του επιχειρηματικού κόσμου λόγω της πανδημίας Covid-19 είναι τόσο επιβεβλημένη που θεωρούμε δεδομένο ότι οι αιτήσεις θα εξαντλήσουν το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης πολύ άμεσα, οπότε κρίνουμε εκ του περισσού το συγκεκριμένο ημερολογιακό εύρος κατά το οποίο θα είναι ανοιχτή η Πρόσκληση. Μάλιστα ο συγκεκριμένος όρος μετατρέπει το πρόγραμμα ενίσχυσης σε έναν ανταγωνιστικό πεδίο μεταξύ των επιχειρήσεων για το ποιος θα υποβάλει γρηγορότερα την αίτηση του.

Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση την προσθήκη διαδικασίας κριτηρίων επιλογής, η οποία να ανατρέπει την παρούσα λογική της Πρόσκλησης που στηρίζεται στη ταχύτερη υποβολή της Αίτησης του ενδιαφερομένου. Η προσθήκη κριτηρίων όπως η μείωση του κύκλου εργασιών κατά το διάστημα της πανδημίας αλλά και η μείωση της κερδοφορίας ανάλογα την κατηγορία βιβλίων της ενδιαφερομένου επιχείρησης διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την δικαιοσύνη, και κρίνονται επιβεβλημένα ώστε να προστεθούν στην Πρόσκληση. Δημοσιευμένα ανάλογα προγράμματα όμορων Περιφερειών αποτελούν μια καλή πρακτική, και θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό για το μέρος αυτό.

Επιπλέον, ως υποχρέωση των ληπτών της ενίσχυσης έχει τεθεί ο όρος ότι κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν στις 19/03/2020. Ο παρόν όρος είναι παραπλανητικός, άδικος και παρελκυστικός, καθώς θεωρούμε ότι λόγω της ιδιαιτέρως κρίσιμης συγκυρίας και αστάθειας της οικονομικής δραστηριότητας, εν μέσω της πανδημίας, η οποία είναι διαρκώς εξελισσόμενη, είναι πολύ δύσκολο μια επιχείρηση να καταφέρει να έχει διασφαλίσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων από τις 19/03/2020 μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης, και αυτό μάλιστα, να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.

Το οποιοδήποτε κριτήριο που επαφίεται στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας είναι σίγουρα σημαντικό, ωστόσο, θα πρέπει να εμπεριέχεται ως κριτήριο επιλεξιμότητας αλλά όχι ως κριτήριο αποκλεισμού γιατί σε πολλές περιπτώσεις παραποιεί την πραγματική εικόνα και κυρίως όταν δεν συνοδεύεται με το κριτήριο της μείωσης ή όχι του κύκλου εργασιών.
Για παράδειγμα μια επιχείρηση η οποία απώλεσε το 70% του κύκλου εργασιών της είναι ευκολονόητο ότι πιθανό να μην κατάφερε να διασφαλίσει όλες τις θέσεις απασχόλησης που διατηρούσε προ της περιόδου της πανδημίας· ταυτόχρονα είναι δεδομένο ότι γι αυτή την επιχείρηση είναι περισσότερο αναγκαία η επιχορήγηση, απ’ ότι μια επιχείρηση η οποία δεν απώλεσε τόσο μεγάλο μερίδιο του κύκλου εργασιών της και κατάφερε να διασφαλίσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Θεωρούμε ότι αυτοσκοπός του προγράμματος ενίσχυσης είναι να διαμοιραστεί ο παρόν προϋπολογισμός με τον όσο το δυνατόν δικαιότερο τρόπο, και για το Σύλλογο μας το δίκαιο στη παρούσα περίπτωση επαφίεται στη βοήθεια αυτού που το έχει περισσότερο ανάγκη.

Μια ακόμη επισήμανση που θέλουμε να παραθέσουμε έγκειται στο περιοριστικό πλαίσιο των ΚΑΔ από το οποίο αποκλείονται αρκετές ομάδες επιχειρήσεων οι οποίες παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Κατά συνέπεια καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι θα πρέπει να τεθεί ως παράγοντας η μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις θέσεις απασχόλησης αφαιρώντας τον περιορισμό των ΚΑΔ ή έστω διευρύνοντας σε περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Παρατηρούμε επιπλέον ότι έπειτα από την επιλογή του κάθε δικαιούχου το πρόγραμμα για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ή βεβαίωση οφειλής με αποτέλεσμα να γίνεται παρακράτηση του ποσού σύμφωνα με το άρθ. 32 του Β. 4314/2014, γεγονός που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του καταβαλλόμενου ποσού θα περάσει μέσω συμψηφισμών σε υποχρεώσεις προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ασφαλιστικούς Φορείς, και όχι ως κεφάλαιο κίνησης που θα κάνει πιο ήπιες τις συνέπειες της πανδημίες στον επιχειρηματικό κόσμο.

Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι ελέω των παρατάσεων που προσέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας για τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο του Lockdown μέχρι τις 30/04/2021, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση των ευνοϊκών αυτών διατάξεων, κατ’ επέκταση ελάχιστες θα είναι αυτές που θα κάνουν ουσιαστική χρήση του εν λόγω κεφαλαίου κίνησης. Μάλιστα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ότι ο συγκεκριμένος όρος υποδαυλίζει τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπουργείου Εργασίας.

Επιπρόσθετα ο πίνακας διαβάθμισης της χορήγησης ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων κρίνεται ελλιπής, με αδόκιμο εύρος των ποσών χορήγησης, δημιουργώντας ανισότητες και ανισομέρεια στη χορήγηση των ποσών. Η κύρια αυτή ανισομέρεια επιβαρύνει τις επιχειρήσεις μέχρι 15 εργαζομένους που αποτελούν μάλιστα τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μας.

Κλείνοντας, με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στα μέλη μας, οι οποίοι είναι εκείνοι οι Οικονομολόγοι – Λογιστές οι οποίοι θα υποστηρίξουν για τους πελάτες τους, την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και σύσσωμου του επιχειρηματικού κόσμου, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις επισημάνσεις μας, καθότι μέσα από την επιστημοσύνη και την ουσιαστική γνώση της αγοράς κρίνουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα βρίθει αδικιών και μη αντικειμενικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κονδύλιο να μη διοχετευθεί στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της Περιφέρειας μας με ορθό και δίκαιο τρόπο.

Alexandroupoli Online

Click to comment

Απάντηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλάκα Λήμνου | Το παραδοσιακό ψαροχώρι στην άκρη της χερσονήσου

Με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, η Λήμνος, το πανέμορφο ηφαιστειογενές νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αγαπημένος προορισμός ήρεμων διακοπών και επαφής με τη φύση, θα σας μαγέψει με την πρώτη ματιά.

Επιβλητικοί βραχώδεις σχηματισμοί∙ μοναδικά τοπία με ηφαιστειογενή πετρώματα∙ καμπυλόγραμμοι κατάφυτοι λόφοι∙ εκτεταμένες εύφορες πεδινές εκτάσεις∙ τεράστιες αμμοθίνες (παχιές αμμουδιές, όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι)∙ φιλόξενοι υγροβιότοπο. Η πολυσχιδής, δαντελωτή ακτογραμμή των 259 χλμ. φιλοξενεί απάνεμους όρμους, γραφικά λιμανάκια, κρυστάλλινα νερά και αμμουδερές, χρυσαφένιες παραλίες, πραγματικά στολίδια που συνθέτουν το εντυπωσιακό γεωφυσικό ανάγλυφο του νησιού.

ΠΛΑΚΑ

Η Πλάκα είναι το χωριό στην άκρη της χερσονήσου στην βορειοανατολική Λήμνο και οφείλει το όνομά της στο ομώνυμο αυτό ακρωτήριο που συνθέτουν μοναδικές, πιθανότατα ηφαιστειογενείς σκούρες πλάκες, σε αποχρώσεις του γκρίζου, ακόμα και του μαύρου. Παραδοσιακό ψαροχώρι στην άκρη της χερσονήσου στην βορειοανατολική Λήμνο. Η Πλάκα, που βρίσκεται 45 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Mύρινας, διαθέτει θαλάσσια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ένας πλούσιος ψαρότοπος. Ο οικισμός της Πλάκας συγκροτήθηκε περί τα μέσα του 19ου αιώνα, ενώ σήμερα διατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος του χωριού η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα λιθόχτιστα καλντερίμια.

ΙΜΒΡΙΩΤΕΣ

Η θέα από το σημείο αυτό προς την Ίμβρο, που απέχει μόλις 12 ναυτικά μίλια είναι ανεμπόδιστη, γεγονός που έκανε τους εκδιωγμένους Ίμβριους να ορίσουν την Πλάκα για το ετήσιο αντάμωμά τους. Από το 2003 και μετά η ετήσια συνάντησή τους γίνεται στο εκκλησάκι της Αγίας Άννας, που θεμελιώθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σήμερα η Πλάκα θεωρείται ένα από τα πιο «ζωντανά» χωριά της Λήμνου.

ΡΟΥΣΟΥΝΙΑ

Λίγο έξω από την Πλάκα βρίσκεται το ξωκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, όπου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στις 22 Αυγούστου. Κοντά στο εκκλησάκι στη θέση «Ρουσσούνια», απέναντι από την χερσόνησο του Άθω, βρίσκεται το Αγίασμα. Πρόκειται για πηγή γλυκού νερού, που ρέει άφθονο και θεωρείται θαυματουργό.

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο κεντρικός ναός στην Πλάκα, όπως και σε αρκετά άλλα χωριά της Λήμνου, είναι αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο και χτίστηκε το 1896. Ξεχωρίζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησίας, που θεωρείται ρυθμού μπαρόκ και είναι παλαιότερο του ναού, καθώς χρονολογείται από τα τέλη 18ου αιώνα και πιστεύεται ότι προέρχεται από μοναστήρι της γειτονικής Λέσβου.

ΦΑΡΟΣ

Ο φάρος της Πλάκας είναι ένα ακόμα από τα αξιοθέατα του χωριού, ενώ σύμφωνα με ιστορικές πηγές, γύρω από την Πλάκα εντοπίζονται οι θέσεις τριών αρχαίων και μεσαιωνικών οικισμών. Σήμερα στο σημείο μπορεί κανείς να δει τα ερείπια του μεσαιωνικού οικισμού Αξά ή Νάξα, κοντά στην ομώνυμη παραλία. Στο παλιό λιμάνι της Πλάκας υπάρχει το Βριόκαστρο ή Παλαιόκαστρο, μεσαιωνικό οχυρό, ενώ σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από την παραλία, όπου μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας, έχουν εντοπιστεί ερείπια αρχαίας βυθισμένης πόλης, που ταυτίζεται από τους μελετητές με την ομηρική νησίδα Χρύση και η οποία καταβυθίστηκε το 197 πΧ.

ΠΛΑΚΙΑ

Απόκοσμα τοπία, ιδιαίτερα αξιοθέατα και άγνωστες αλλά ενδιαφέρουσες ιστορίες. Όλα όσα μπορεί να συναντήσεις στα ελληνικά νησιά και ίσως δεν τα έχεις ακούσει ποτέ. Ένα από αυτά βρίσκεται σε ένα μακρινό νησί του Αιγαίου που όμως κρύβει τα δικά του διαμάντια. Η Λήμνος είναι το νησί των αντιθέσεων που κρύβει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Ελλάδας κι ας μην είναι τόσο γνωστά. Ένα από αυτά είναι η τοποθεσία με τα απόκοσμα και σεληνιακά γλυπτά από… λάβα στην περιοχή πλακιά. Ένα συναρπαστικό σκηνικό που προκαλεί δέος σε όποιον το αντικρίζει από κοντά. Ακόμη, ωστόσο, και οι φωτογραφίες μπορούν να σου δώσουν μια γεύση από αυτό που θα συναντήσεις.

ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ

Στη χερσόνησο «Σωτήρα» όπου βρίσκεται το εξωκκλήσι της «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» όπου λέγεται ότι υπήρχε το λιμάνι του Ξέρξη με το φυσικο τοπίο η θάλασσα και το φυσικό λιμανάκι δίνουν μια εξαιρετική ομορφιά στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα!

Continue Reading

ΕΒΡΟΣ

Μπάιντεν | Η ευρωπαϊκή ενίσχυση του ΝΑΤΟ περνάει από την Αλεξανδρούπολη

Η ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στα σύνορα με τη Ρωσία, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, περνάει από την Αλεξανδρούπολη.

Οι ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Jonathan Ernst) για ενίσχυση και αναδιάταξη στην Ευρώπη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που ανήκουν στη δύναμη του ΝΑΤΟ, θα περάσει από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Στο επίκεντρο

Κι αυτό σημαίνει αύξηση σε πολλαπλάσιο μέγεθος των μεταφερόμενων στρατιωτικών υλικών, αρμάτων, άλλων οχημάτων, ελικοπτέρων, με προορισμό, από την Αλεξανδρούπολη μέσω σιδηροδρόμου ή οδικών μεταφορών, σε περιοχές που βρίσκονται οι ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Δείτε επίσης – Μπάιντεν: Παρατείνει την ανάπτυξη επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στην Πολωνία

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κυκλικής εναλλαγής στρατιωτικών μέσων και υλικού στο νέο εμπορικό τερματικό, θα βρεθεί ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο.

Χθες μάλιστα επισκέφθηκαν τα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης ο απερχόμενος Διοικητής της 598th Transportation Brigade – SDDC συνταγματάρχης Joshua Hirsch και ο αντικαταστάτης του Robert Kellam, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.


Αμερικανικά στρατιωτικά οχήματα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης (φωτογραφία evros-news.gr)

Οι αμερικανοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί που ασχολούνται με τις μεταφορές του στρατιωτικού υλικού των ΗΠΑ, ενημερώθηκαν από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κυρίως από τον διευθύνοντα σύμβουλο Κώστα Χατζηκωνσταντίνου, για την επιχείρηση εκφόρτωσης και φόρτωσης που βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη με την παρουσία του θηριώδους αμερικανικού μεταγωγικού πλοίου ARC Endurance, το οποίο θα παραμείνει για μια εβδομάδα.

Η ενημέρωση στους αμερικανούς στρατιωτικούς από τον κ. Χατζηκωνσταντίνου έγινε παρουσία και του προέδρου Κώστα Χατζημιχαήλ.

Το θηριώδες μεταγωγικό

Το αμερικανικό μεταγωγικό ARC Endurance (φωτογραφία, κάτω, από το evros-news.gr) κατέπλευσε την Τρίτη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα παραμείνει 7 ημέρες, ξεφορτώνοντας, αρχικά, και φορτώνοντας στη συνέχεια στρατιωτικό υλικό – και όχι μόνο – των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που μετέχουν στη δύναμη του ΝΑΤΟ.

Μέσω σιδηροδρόμου ή και οδικώς, θα μεταφερθούν από την Αλεξανδρούπολη προς τις βαλκανικές αλλά και τις βαλτικές χώρες τα στρατιωτικά και άλλα βοηθητικά οχήματα, αλλά και μηχανήματα διαφόρων ειδών, ενώ ήδη έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι τις προηγούμενες ημέρες όσα θα παραλάβει για να τα  μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Πρόκειται να εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι στην Αλεξανδρούπολη η μεγαλύτερη μετακίνηση στρατιωτικών μέσων που έχει γίνει ποτέ, προωθώντας στρατιωτικά μέσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Και είναι μόνο ένα μικρό μέρος των φετινών επιχειρήσεων που διεξάγονται από το λιμάνι της πόλης.

Το θηριώδες μεταγωγικό πλοίο των ΗΠΑ είναι η τρίτη φορά που δένει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ναυπηγήθηκε το 1996, έχει μήκος 264,6 μέτρα, πλάτος 32,29 μέτρα και βύθισμα 8,8 μέτρα. Η χωρητικότητά του φτάνει τους 48.988 t DWT.

Πηγή: evros-news.gr

Continue Reading

ΘΑΣΟΣ

Γκιόλα | Η φυσική πισίνα στη Θάσο που κλέβει τις εντυπώσεις

Σε ένα άγριο και τραχύ βραχώδες τοπίο, μια μικρή φυσική και καταπράσινη, αλμυρή λιμνούλα, καλεί για καλοκαιρινά μακροβούτια στο νότο του νησιού.

Η Γκιόλα, στο καταπράσινο νησί της Θάσου, δεν είναι από τις παραλίες που συνηθίζει να συναντά κανείς στα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις λιγοστές φυσικές πισίνες της χώρας, με ένα ονειρικό σκηνικό που στην κυριολεξία κλέβει τις εντυπώσεις.

Η Θάσος είναι από εκείνα τα νησιά που έχει καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία του κοινού τόσο για το πλούσιο και καταπράσινο σκηνικό της, όσο και για τις ονειρικές ακρογιαλιές της. Η Γκιόλα, ωστόσο, είναι μοναδική στο είδος της, γι’ αυτό και έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό για το νησί του Βορείου Αιγαίου.

Γκιόλα: Η φυσική πισίνα στη Θάσο που κλέβει τις εντυπώσεις

Ένα πραγματικό μικρό θαύμα, το οποίο από τους κατοίκους της Θάσου ερμηνεύεται ως «δώρο». Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, λοιπόν, κοντά στην Αστρίδα, η φυσική πισίνα που έχει δημιουργηθεί μέσα σε βράχο, με τα κρυστάλλινα νερά και τον πετρώδη βυθό μια ανάσα από το μπλε του Αιγαίου, αφήνει τον επισκέπτη στην κυριολεξία άναυδο.

Πώς σχηματίστηκε η φυσική πισίνα στη Θάσο

Η Γκιόλα σχηματίστηκε με το πέρασμα των αιώνων με τα κύματα της θάλασας και τους βράχους που την περικυκλώνουν να αποτελούν στην πραγματικότητα τους «δημιουργούς» της. Με βάθος τριών μέτρων, τα νερά της είναι πιο ζεστά από εκείνα της θάλασσας που αγκαλιάζουν την εξωτερική πλευρά της και τα οποία εντοπίζονται 8 μέτρα πιο κάτω αναλαμβάνοντας τον «ανεφοδιασμό» της πισίνας με τα κύματά της.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το μύθο, η φυσική πισίνα της Γκιόλας δημιουργήθηκε από τον Δία προκειμένου να απολαμβάνει σε αυτή το μπάνιο της η Αφροδίτη. Γι’ αυτό θα ακούσετε και πολλούς να την αποκαλούν και ως το «δάκρυ της Αφροδίτης». Ωστόσο, ένας άλλος μύθος υποστηρίζει ότι ήταν το μάτι του Δία για να την παρακολουθεί.

Πηγη: newsbeast.gr

 

Continue Reading

Κατοικία

newsletterΚαιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: